کلیدواژه‌ها = گلیوبلاستوما
بررسی اثر کروسین بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 903-909

10.22122/jims.v37i537.12190

نوشین دلفان؛ حمید گله‌داری؛ علیرضا ملایری


بررسی اثر 3-او-استیل-بتا-بوسولیک اسید بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 125-131

10.22122/jims.v37i516.11353

آتوسا حفیظی؛ سعیدرضا خاتمی؛ حمید گله داری


بررسی اثر داروی رزوراترول بر تغییر بیان MicroRNA34a در رده‌ی سلول‌های سرطانی U87MG

دوره 35، شماره 429، خرداد و تیر 1396، صفحه 525-530

نرگس شاهسونی؛ مهتا مظاهری