بررسی اثر داروی رزوراترول بر تغییر بیان MicroRNA34a در رده‌ی سلول‌های سرطانی U87MG

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: گلیوبلاستومای چند شکل، به عنوان یکی از رایج‌ترین و تهاجمی‌ترین تومورهای سیستم عصبی مرکزی شناخته شده است. در کنار روش‌های درمانی موجود، استفاده از عوامل اپی‌ژنتیک و به ویژه بررسی تغییر بیان MicroRNAها جهت پیش‌بینی نرخ نجات و نیز گسترش انواع گوناگونی از سرطان‌ها مؤثر واقع شده است. در این مطالعه، اثر داروی رزوراترول بر تغییر بیان MicroRNA34a و Snail در رده‌ی سلولی U87MG (ATCC® HTB-14™) مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: در این پژوهش آزمایشگاهی از رده‌ی سلولی U87MG در محیط کشت حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی (FBS یا Fetal bovine serum) و آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین و استرپتومایسین استفاده شد. از داروی رزوراترول با غلظت‌های مختلف جهت بررسی اثر غلظت مهار کنندگی 50 درصد رشد سلول‌ها با روش 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) استفاده گردید. میزان تغییرات MicroRNA و بیان ژن Snail با استفاده از روش کمیت‌سنجی در زمان واقعی (qRT-PCR یا Qualitative real-time polymerase chain reaction) انجام شد. روش ∆∆CT برای آنالیز داده‌های حاصل از بیان ژن استفاده شد.یافته‌ها: ارزیابی اثر مهار کنندگی داروی رزوراترول در غلظت‌های مختلف به مدت 48 ساعت در محیط کشت نشان داد که غلظت 23/43 میکروگرم در میلی‌لیتر قادر به مهار رشد 50 درصد از سلول‌های تیمار شده بود. آنالیز بیان ژن نیز نشان داد که میزان سطح MicroRNA34a در سلول‌های تیمار شده کاهش و بیان ژن Snail به مقدار قابل توجهی نسبت به سلول‌های شاهد افزایش یافت.نتیجه‌گیری: داروی رزوراترول توانایی افزایش بیان microRNA34a را دارد، اما سبب کاهش بیان Snail نمی‌شود و در نتیجه، اثر مثبتی بر کنترل مسیر متاستاز نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resveratrol on Expression of microRNA34a in U87MG Cancerous Cells Line

نویسندگان [English]

 • Narges Shahsavani 1
 • Mahta Mazaheri 2
1 MSc Student, Department of Genetics, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Genetics, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Glioblastoma multiform (GBM) is known as the most current and invasive kind of central nervous system tumors. In addition to existing therapy methods, using epigenetic factors specially investigation of microRNAs expression level has been known to predict prognosis, survival rate, and prevalence of a variety of cancers. In this study, the effect of resveratrol on expression level of miRNA34a and Snail gene in U87MG (ATCC® HTB-14™) cell line was investigated.Methods: In this experimental research, U87MG (ATCC® HTB-14™) cell was used in culture medium content of 1% fetal bovine serum (FBS) with penicillin and streptomycin antibiotics. Resveratrol at different concentrations was used to determine 50% inhibitory effect on cell growth in cultured cells using 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT assay) method. Changes in microRNA and Snail gene expression were assessed using qualitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) method. ∆∆CT method was used to analyze gene expression data.Findings: Assessing inhibitory effect of resveratrol at different concentration for 48 hours in culture medium showed that the concentration of 43.23 µg/ml was able to inhibit growth of 50% of treated cells. Gene expression analysis indicated that expression level of microRNA34a decreased while Snail gene expression significantly increased compared to control cells.Conclusion: Resveratrol has ability to increase expression of microRNA34a but this increase did not resulted to decrease of Snail gene expression. So, it has not positive effect to control of metastasis pathway.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glioblastoma
 • Real-time polymerase chain reaction
 • microRNA
 1. Holland EC. Glioblastoma multiforme: the terminator. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97(12): 6242-4.
 2. Schwartzbaum JA, Fisher JL, Aldape KD, Wrensch M. Epidemiology and molecular pathology of glioma. Nat Clin Pract Neurol 2006; 2(9): 494-503.
 3. Dimov I, Tasic D, Stefanovic I, Dimov D. New insights into molecular basis of glioblastoma multiforme and associated immunosuppression. Acta Fac Med Naiss 2013; 30(4): 165-84.
 4. Zhang B, Pan X, Cobb GP, Anderson TA. MicroRNAs as oncogenes and tumor suppressors. Dev Biol 2007; 302(1): 1-12.
 5. Henriksen M, Johnsen KB, Andersen HH, Pilgaard L, Duroux M. MicroRNA expression signatures determine prognosis and survival in glioblastoma multiforme--a systematic overview. Mol Neurobiol 2014; 50(3): 896-913.
 6. Li XJ, Ren ZJ, Tang JH. MicroRNA-34a: A potential therapeutic target in human cancer. Cell Death Dis 2014; 5: e1327.
 7. Misso G, Di Martino MT, De Rosa G, Farooqi AA, Lombardi A, Campani V, et al. Mir-34: a new weapon against cancer? Mol Ther Nucleic Acids 2014; 3: e194.
 8. Larue L, Bellacosa A. Epithelial-mesenchymal transition in development and cancer: Role of phosphatidylinositol 3' kinase/AKT pathways. Oncogene 2005; 24(50): 7443-54.
 9. Myung JK, Choi SA, Kim SK, Wang KC, Park SH. Snail plays an oncogenic role in glioblastoma by promoting epithelial mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2014; 7(5): 1977-87.
 10. Savary K, Caglayan D, Caja L, Tzavlaki K, Bin NS, Bergstrom T, et al. Snail depletes the tumorigenic potential of glioblastoma. Oncogene 2013; 32(47): 5409-20.
 11. Shukla S, Meeran SM, Katiyar SK. Epigenetic regulation by selected dietary phytochemicals in cancer chemoprevention. Cancer Lett 2014; 355(1): 9-17.
 12. Thakur VS, Deb G, Babcook MA, Gupta S. Plant phytochemicals as epigenetic modulators: role in cancer chemoprevention. AAPS J 2014; 16(1): 151-63.
 13. Pfaffl MW. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucleic Acids Res 2001; 29(9): e45.
 14. Dunn GP, Rinne ML, Wykosky J, Genovese G, Quayle SN, Dunn IF, et al. Emerging insights into the molecular and cellular basis of glioblastoma. Genes Dev 2012; 26(8): 756-84.
 15. Guessous F, Zhang Y, Kofman A, Catania A, Li Y, Schiff D, et al. MicroRNA-34a is tumor suppressive in brain tumors and glioma stem cells. Cell Cycle 2010; 9(6): 1031-6.
 16. Yu X, Zhang W, Ning Q, Luo X. MicroRNA-34a inhibits human brain glioma cell growth by down-regulation of Notch1. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2012; 32(3): 370-4.
 17. Kalluri R, Weinberg RA. The basics of epithelial-mesenchymal transition. J Clin Invest 2009; 119(6): 1420-8.
 18. Huang L, Wu RL, Xu AM. Epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer. Am J Transl Res 2015; 7(11): 2141-58.
 19. Davidowitz RA, Selfors LM, Iwanicki MP, Elias KM, Karst A, Piao H, et al. Mesenchymal gene program-expressing ovarian cancer spheroids exhibit enhanced mesothelial clearance. J Clin Invest 2014; 124(6): 2611-25.
 20. Gao H, Zhao H, Xiang W. Expression level of human miR-34a correlates with glioma grade and prognosis. J Neurooncol 2013; 113(2): 221-8.
 21. Ji Q, Liu X, Han Z, Zhou L, Sui H, Yan L, et al. Resveratrol suppresses epithelial-to-mesenchymal transition in colorectal cancer through TGF-beta1/Smads signaling pathway mediated Snail/E-cadherin expression. BMC Cancer 2015; 15: 97.
 22. Ji Q, Liu X, Fu X, Zhang L, Sui H, Zhou L, et al. Resveratrol inhibits invasion and metastasis of colorectal cancer cells via MALAT1 mediated Wnt/beta-catenin signal pathway. PLoS One 2013; 8(11): e78700.
 23. Venkatadri R, Muni T, Iyer AK, Yakisich JS, Azad N. Role of apoptosis-related miRNAs in resveratrol-induced breast cancer cell death. Cell Death Dis 2016; 7: e2104.