دوره و شماره: دوره 35، شماره 429، خرداد و تیر 1396 
مقایسه‌ی نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ‌گیری Spica در شکستگی‌های تنه‌ی فمور

صفحه 518-524

امیررضا صادقی‌فر؛ مرتضی هاشمیان؛ علی سعیدی؛ فرزانه فدایی کرمانی