دوره و شماره: دوره 35، شماره 461، بهمن و اسفند 1396 
بررسی پلی‌مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 10 (-819C/T) در بیماران با عفونت مزمن هپاتیت B

صفحه 1852-1858

10.22122/jims.v35i461.8934

فرزانه سادات میرفخار؛ سید رضا محبی؛ سید مسعود حسینی؛ پدرام عظیم‌زاده؛ مهسا سعیدی نیاسر؛ افسانه شریفیان؛ حمید اسدزاده عقدایی؛ محمدرضا زالی