دوره و شماره: دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396 
بررسی اثرات کارودیلول و ویتامین E در ناهنجاری‌های اسکلتی ناشی از والپروات‌‌ سدیم در جنین موش صحرایی

صفحه 1289-1297

رضا رنجبر؛ فاطمه حسینی سیاهی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف‌زاده ورزی