دوره و شماره: دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396 
کلون، بیان و تخلیص پروتئین ضد میکروبی LL-37 و بررسی اثر آن بر Acinetobacter baumannii مقاوم به دارو

صفحه 954-960

احسان زارعی مهرورز؛ احسان‌اله غزنوی‌راد؛ شهره فهیمی‌راد؛ حمید ابطحی


نقش کورکومین در پیش‌گیری و درمان سرطان روده‌ی بزرگ و مکانیسم‌های آن

صفحه 969-977

ریحانه مرادی مرجانه؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان؛ مجید خزاعی