بررسی ارتباط بین بیماری‌ عروق کرونری با بیماری‌های دریچه‌ای قلب در بیماران مبتلا به آنژین پایدار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه قلب و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های دریچه‌ای قلبی، یک مشکل سلامت در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. برخی مطالعات، شیوع کمتر بیماری عروق کرونری در میان افراد مبتلا به بیماری دریچه‌ای قلبی را گزارش کرده‌اند. ارتباط بین بیماری‌های دریچه‌ای قلبی با بیماری‌های عروق کرونری هنوز ناشناخته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین بیماری‌های دریچه‌ای قلبی و بیماری‌های عروق کرونری در بیماران با آنژین پایدار است.روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی بر روی 1062 بیمار مبتلا به آنژین پایدار مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران اصفهان از مهرماه 1390 تا مهرماه 1395 انجام شد. این بیماران تحت آنژیوگرافی انتخابی قرار گرفته بودند و نتایج آن استخراج گردید. همچنین، وضعیت دریچه‌ای قلبی در آن‌ها با استفاده از اکوکاردیوگرافی به فاصله‌ی 6 ماه قبل یا 6 ماه بعد از آنژیوگرافی ثبت شد. سپس، ارتباط بین ابتلا به بیماری عروق کرونری و بیماری‌های دریچه‌ای قلبی بررسی شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 1062 بیمار با میانگین سنی 38/11 ± 67/61 سال بررسی شدند که 64 درصد آن‌ها مرد بودند. در این مطالعه، 3/61 درصد افراد مبتلا به Coronary artery disease (CAD) و 9/33 درصد دچار بیماری دریچه‌ای قلبی بودند. افراد دچار بیماری عروق کرونری، خطر کمتری برای ابتلا به بیماری دریچه‌ای داشتند. طبق نتایج حاصل از مطالعه، بیماران با تنگی یا نارسایی دریچه‌ی میترال، بیماران با تنگی یا نارسایی دریچه‌ی آئورت و بیماران با نارسایی دریچه‌ی تری‌کوسپید، کمتر مبتلا به بیماری‌های عروق کرونری بودند. در این مطالعه، 0/22 درصد بیماران با درگیری یک رگ در آنژیوگرافی، بیماری دریچه‌ای قلبی داشتند و همچنین، بیماران با درگیری دو رگ کرونری نسبت به درگیری یک و سه رگ، کمتر مبتلا به درگیری دریچه‌ای بودند.نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به بیماری دریچه‌ای قلبی، کمتر مستعد ابتلا به بیماری‌های عروق کرونری هستند و بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری، موارد خفیف‌تری از بیماری‌های دریچه‌ای قلبی را از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Coronary Heart Disease and Valvular Heart Disease in Patients with Stable Angina

نویسندگان [English]

 • Zahra Alizadeh 1
 • Faezeh Farhang 1
 • Nizal Sarrafzadegan 2
 • Ali Pourmoghaddas 3
1 Resident, Department of Cardiology AND Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Cardiology ,School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Valvular heart disease as a public health problem in developing countries. Studies reported a lower incidence of coronary artery disease (CAD) among patients with valvular heart disease. The relationship of valvular heart disease and coronary artery disease is still unknown. The aim of this study was to evaluate the association between valvular heart disease and coronary artery disease in patients with stable angina.Methods: This was a case-control study on 1062 patients with stable angina undergone angiography for certain elective indication in Shahid Chamran hospital, Isfahan University of Medical Sciences (IUMS), Iran, from September 2011 to September 2016. Besides, the echocardiography was evaluated within 6 months before and 6 months after the coronary angiography. Then relationship between coronary artery disease and having valvular heart disease was assessed.Findings: In this study, 1062 patients with mean age of 61.67 ± 11.38 years were evaluated that 64% of them were men. About 61.3% had coronary artery disease and 33.9% had valvular heart disease. Patients with coronary artery disease were at lower risk for experiencing valvular heart disease. Patients with mitral stenosis or mitral regurgitation, aortic stenosis or regurgitation, and those with tricuspid valve regurgitation were less likely to have coronary artery disease. 22.0% of patients with coronary artery disease had one vessel involvement. In addition, patients with two vessels involvement had less valvular heart disease than patients with one or three vessels involvement.Conclusion: Patients with coronary artery disease were less likely to develop heart valve disease. Patients with coronary artery disease showed milder valvular heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary Artery Disease
 • Valvular heart disease
 • Stable Angina
 1. Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, Gottdiener JS, Scott CG, Enriquez-Sarano M. Burden of valvular heart diseases: A population-based study. Lancet 2006; 368(9540): 1005-11.
 2. Czer LS, Gray RJ, DeRobertis MA, Bateman TM, Stewart ME, Chaux A, et al. Mitral valve replacement: impact of coronary artery disease and determinants of prognosis after revascularization. Circulation 1984; 70(3 Pt 2): I198-I207.
 3. Schaefer A, Jehle J, Loogen F. Indications for coronary angiography in patients with acquired heart valve diseases with reference to risk factors. Z Kardiol 1987; 76(5): 276-83. [In German].
 4. Strategy for controlling rheumatic fever/rheumatic heart disease, with emphasis on primary prevention: memorandum from a joint WHO/ISFC meeting. Bull World Health Organ 1995; 73(5): 583-7.
 5. Mann D, Zipes D, Libby P, Bonow R. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2014.
 6. Padmavati S. Rheumatic fever and rheumatic heart disease in developing countries. Bull World Health Organ 1978; 56(4): 543-50.
 7. Roeters van Lennep JE, Westerveld HT, Erkelens DW, van der Wall EE. Risk factors for coronary heart disease: implications of gender. Cardiovasc Res 2002; 53(3): 538-49.
 8. Torpy JM, Burke AE, Glass RM. JAMA patient page. Coronary heart disease risk factors. JAMA 2009; 302(21): 2388.
 9. Coleman EH, Soloff LA. Incidence of significant coronary artery disease in rheumatic valvular heart disease. Am J Cardiol 1970; 25(4): 401-4.
 10. Sonmez K, Gencbay M, Akcay A, Yilmaz A, Pala S, Onat O, et al. Prevalence and predictors of significant coronary artery disease in Turkish patients who undergo heart valve surgery. J Heart Valve Dis 2002; 11(3): 431-7.
 11. Ottervanger JP, Thomas K, Sie TH, Haalebos MM, Zijlstra F. Prevalence of coronary atherosclerosis in patients with aortic valve replacement. Neth Heart J 2002; 10(4): 176-80.
 12. Enriquez-Sarano M, Klodas E, Garratt KN, Bailey KR, Tajik AJ, Holmes DR, Jr. Secular trends in coronary atherosclerosis--analysis in patients with valvular regurgitation. N Engl J Med 1996; 335(5): 316-22.
 13. Shaikh AH, Hanif B, Hasan K, Adil A, Hashmani S, Raza M, et al. Coronary artery disease in patients undergoing valve replacement at a tertiary care cardiac centre. J Pak Med Assoc 2011; 61(4): 340-2.
 14. Hancock EW. Aortic stenosis, angina pectoris, and coronary artery disease. Am Heart J 1977; 93(3): 382-93.