دوره و شماره: دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396 
تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول‌های عصبی با استفاده از محیط رویی آن‌ها

صفحه 726-730

شیوا امیری‌زاده؛ حسین صالحی؛ بتول هاشمی‌بنی؛ حمید بهرامیان؛ نوشین امیرپور


تأثیر مشاوره‌ی جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

صفحه 739-748

بهناز نجاتی؛ فریده کاظمی؛ سیده زهرا معصومی؛ پریسا پارسا؛ منوچهر کرمی؛ عذرا مرتضوی