دوره و شماره: دوره 35، شماره 464، بهمن و اسفند 1396 
ارزیابی افسردگی، اضطراب و استرس در داوطلبان اهدای کلیه غیر فامیل

صفحه 1962-1968

10.22122/jims.v35i464.9109

محمدرضا شعربافچی؛ فاطمه رجبی؛ علیرضا حق‌شناس؛ نرگس معتمدی؛ سیده زینب موسوی