شیوع عوارض و بیماری‌های دوران نارسی در بین هزار نوزاد نارس کمتر از 1500 گرم در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه روان‌شناسی، مؤسسه‌ی آموزش عالی المهدی (عج) مهر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه جهت تعیین فراوانی نسبی تعدادی از مهم‌ترین عوارض نارسی و مشکلات شایع این نوزادان در بین یک جمعیت حدود 1000 نفره از نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم اصفهانی و اطلاع رسانی نتایج آن جهت تصمیمات بعدی انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک پژوهش مقطعی- توصیفی می‌باشد که در بین سال‌های 95-1390 در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان به انجام رسید. متغیرهای دموگرافیک 1000 نفر از نوزاد با وزن کمتر از 1500 گرم نظیر سن حاملگی هنگام تولد، وزن هنگام تولد و جنسیت نوزاد و همچنین عوارض نارسی مانند Respiratory distress syndrome (RDS)، Intraventricular hemorrhage (IVH)، Necrotizing enterocolitis (NEC)، Patent ductus arteriosus (PDA)، Chronic lung disease (CLD) و سپسیس نوزادی بررسی و ثبت گردید و مورد واکاوی قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سن حاملگی هنگام تولد برابر 26/2 ± 19/30 هفته و میانگین وزن هنگام تولد در جمعیت تحت مطالعه، 77/217 ± 96/1223 گرم بود. از میان 1000 نوزاد بررسی شده، 798 نفر (69/79 درصد) مبتلا به RDS بودند که از بیشترین شیوع فراوانی نیز برخوردار بود. تعداد نوزادانی که به CLD مبتلا شدند، برابر 80 نفر (01/8 درصد) بود که کمترین شیوع را داشت. همچنین، شیوع PDA، IVH، NEC و سپسیس به ترتیب 1/14، 6/12، 5/8 و 6/20 بود.نتیجه‌گیری: با وجود این که بیشتر نوزادان نارس زنده در این مطالعه می‌ماندند و میزان مرگ این نوزادان بسیار کاهش یافته بود، تمامی تلاش‌ها بایستی در جهت مدیریت صحیح بیماری‌های دوران نارسی به ویژه مدیریت تنفسی نوزادان که از بیشترین فراوانی در بین نوزادان مورد مطالعه برخوردار بود، معطوف گردد. همچنین، کاهش هر چه بیشتر بیماری‌هایی که پیش‌آگهی‌های آینده را بدتر می‌کنند، نظیر IVH ، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Complications of Prematurity among 1000 Newborns with Weight of Less than 1500 Grams in University Hospitals in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Amir-mohammad Armanian 1
 • Behzad Barekatain 2
 • Fatemeh Sohrabi 3
 • Nima Salehimehr 4
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Psychology, Isfahan Almahdi Mehr Higher Education Institute, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to identify the relative frequency of some of the most important complications of prematurity in a population of about 1,000 of premature newborns in Isfahan City, Iran, in order to use it for further decisions.Methods: This cross-sectional study was done between the years 2012 and 2017 in university hospitals in Isfahan City. Information of 1000 premature infants with weight of less than 1500 grams were collected and demographic variables such as gestational age at birth, birth weight, and infant's gender, as well as prematurity complications such as respiratory distress syndrome (RDS), intraventricular hemorrhage (IVH), necrotizing enterocolitis (NEC), patent ductus arteriosus (PDA), chronic lung disease (CLD), and neonatal sepsis were recorded and analyzed.Findings: The mean gestational age at birth was 30.19 ± 2.26 weeks. The mean birth weight in the study population was 1223.96 ± 227.77 grams. 798 newborns (79.8%) had respiratory distress syndrome which also had the most prevalence frequency. Furthermore, the number of newborns who had chronic lung disease was 80 (8.0%), with the lowest prevalence. Patent ductus arteriosus, intraventricular hemorrhage, and necrotizing enterocolitis was seen in 14.1, 12.6, 8.5, and 20.6 percent of newborns, respectively.Conclusion: We demonstrated that alongside the low death rates in this study, managing disorders related to prematurity period should be considered more, especially caring for respiratory management should be considered remarkably since respiratory distress syndrome stands as the most prevalent disease among premature newborns. Efforts also should be made to reduce the number of diseases such as intraventricular hemorrhage that worsen the prognosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infant
 • Premature
 • Diseases
 1. Romero R, Dey SK, Fisher SJ. Preterm labor: One syndrome, many causes. Science 2014; 345(6198): 760-5.
 2. Seki K, Iwasaki S, An H, Horiguchi H, Mori M, Nishimaki S, et al. Early discharge from a neonatal intensive care unit and rates of readmission. Pediatr Int 2011; 53(1): 7-12.
 3. Pineda RG, Neil J, Dierker D, Smyser CD, Wallendorf M, Kidokoro H, et al. Alterations in brain structure and neurodevelopmental outcome in preterm infants hospitalized in different neonatal intensive care unit environments. J Pediatr 2014; 164(1): 52-60.
 4. Smith PB, Ambalavanan N, Li L, Cotten CM, Laughon M, Walsh MC, et al. Approach to infants born at 22 to 24 weeks' gestation: Relationship to outcomes of more-mature infants. Pediatrics 2012; 129(6): e1508-e1516.
 5. Als H, Duffy FH, McAnulty G, Butler SC, Lightbody L, Kosta S, et al. NIDCAP improves brain function and structure in preterm infants with severe intrauterine growth restriction. J Perinatol 2012; 32(10): 797-803.
 6. Moore TA, Berger AM, Wilson ME. A new way of thinking about complications of prematurity. Biol Res Nurs 2014; 16(1): 72-82.
 7. Armanian AM, Sadeghnia A, Hoseinzadeh M, Mirlohi M, Feizi A, Salehimehr N, et al. The Effect of Neutral Oligosaccharides on Reducing the Incidence of Necrotizing Enterocolitis in Preterm infants: A Randomized Clinical Trial. Int J Prev Med 2014; 5(11): 1387-95.
 8. Ali Z, Schmidt P, Dodd J, Jeppesen DL. Bronchopulmonary dysplasia: A review. Arch Gynecol Obstet 2013; 288(2): 325-33.
 9. Isayama T, Lee SK, Mori R, Kusuda S, Fujimura M, Ye XY, et al. Comparison of mortality and morbidity of very low birth weight infants between Canada and Japan. Pediatrics 2012; 130(4): e957-e965.
 10. Meadow W, Lee G, Lin K, Lantos J. Changes in mortality for extremely low birth weight infants in the 1990s: implications for treatment decisions and resource use. Pediatrics 2004; 113(5): 1223-9.
 11. Tommiska V, Heinonen K, Lehtonen L, Renlund M, Saarela T, Tammela O, et al. No improvement in outcome of nationwide extremely low birth weight infant populations between 1996-1997 and 1999-2000. Pediatrics 2007; 119(1): 29-36.
 12. Horbar JD, Badger GJ, Carpenter JH, Fanaroff AA, Kilpatrick S, LaCorte M, et al. Trends in mortality and morbidity for very low birth weight infants, 1991-1999. Pediatrics 2002; 110(1 Pt 1): 143-51.
 13. Kusuda S, Fujimura M, Sakuma I, Aotani H, Kabe K, Itani Y, et al. Morbidity and mortality of infants with very low birth weight in Japan: center variation. Pediatrics 2006; 118(4): e1130-e1138.
 14. Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Shankaran S, Laptook AR, Walsh MC, et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2010; 126(3): 443-56.
 15. Shah PS, Sankaran K, Aziz K, Allen AC, Seshia M, Ohlsson A, et al. Outcomes of preterm infants <29 weeks gestation over 10-year period in Canada: a cause for concern? J Perinatol 2012; 32(2): 132-8.
 16. Armanian AM, Mohammadzadeh M, Soleimani R, Salehimehr N, Hasanzadeh A. The duration of hospitalization and readmission rate of low birth weight infants in a tertiary referral hospital in Isfahan, Iran. Iran J Neonatal 2015; 6(3): 17-21.
 17. Armanian A, Mohammadizadeh M, Soleimani R. The rehospitalization rates of low-birth-weight infants in Isfahan Shahid Beheshti Hospital, Iran. J Isfahan Med Sch 2015; 33(351): 1547-54. [In Persian].
 18. Beigi A, Taheri N, Norouzi H R. The prevalence of very preterm deliveries, risk factors, and neonatal complications in Arash women hospital: A brief report. Tehran Univ Med J. 2013; 71(3): 194-8. [In Persian].
 19. Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2002; 110(2 Pt 1): 285-91.
 20. Sobaih B H, Al-Mandeel H. Early and late onset neonatal sepsis in very low birth weight infants in a tertiary center in Saudi Arabia. J Neonatal Biol 2014; 3:159.
 21. Kozik D, Ivy D, Ibrahim J, Wise-Faberowski L, Goldberg S, Darst J, et al. Patent ductus arteriosus. In: Munoz R, Morell V, Cruz E, Vetterly C, editors. Critical care of children with heart disease: Basic medical and surgical concepts. London, UK: Springer London; 2010. p. 145-57.
 22. Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 2002; 39(12): 1890-900.
 23. Ahn SY, Shim SY, Sung IK. Intraventricular hemorrhage and post hemorrhagic hydrocephalus among very-low-birth-weight infants in Korea. J Korean Med Sci 2015; 30(Suppl 1): S52-S58.
 24. Samaei H. The incidence and grading of intraventricular hemorrhage (IVH) in premature babies. Razi J Med Sci 1999; 5(1):18-23. [In Persian].
 25. Patel BK, Shah JS. Necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants: a systemic review. ISRN Gastroenterol 2012; 2012: 562594.
 26. Magne F, Suau A, Pochart P, Desjeux JF. Fecal microbial community in preterm infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005; 41(4): 386-92.
 27. Afjeh SA, Sabzehei MK, Fallahi M, Esmaili F. Outcome of very low birth weight infants over 3 years report from an Iranian center. Iran J Pediatr 2013; 23(5): 579-87.