دوره و شماره: دوره 35، شماره 418، فروردین و اردیبهشت 1396 
عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی سندرم دیسترس حاد تنفسی در کودکان

صفحه 64-69

محسن رییسی؛ محسن جاری؛ مهدیه‌السادات موسوی‌راد


بررسی ارتباط اختلالات روان‌شناختی و عوامل اجتماعی- اقتصادی با بزهکاری نوجوانان

صفحه 77-83

سیدابوالفضل قریشی؛ لیلا کلهر؛ سعیده مظلوم‌زاده؛ محمدرضا حسین طهرانی؛ فاطمه اسکندری