دوره و شماره: دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396 
بررسی آستیگماتیسم قرنیه‌ی قدامی، خلفی و کل در افراد طبیعی

صفحه 1382-1388

رضا درخشان؛ محمد قاسمی برومند؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبائی؛ محدثه محمدی نیا


مقایسه‌ی اثرات ژل پلاسمای غنی از پلاکت با روش‌های درمانی زخم بر روی زخم دیابتی

صفحه 1389-1395

فرزین خوروش؛ مرتضی پوراحمد؛ نورا خوش‌چین‌گل؛ مجید آویژگان؛ محمدحسین محمدی؛ کورش صاحب‌نظر