دوره و شماره: دوره 35، شماره 419، فروردین و اردیبهشت 1396 
تغییرات سطح لپتین پلاسما در پاسخ به تمرینات هوازی و مصرف ارلیستات در مردان

صفحه 111-118

اباذر تیموری؛ فرهاد رحمانی‌نیا؛ بهمن میرزایی؛ رامین تاج‌بخش


بررسی ارتباط بین سطح سرمی High-Sensitivity C-Reactive Protein (Hs-CRP) و ابتلا به پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی

صفحه 119-123

مژگان مرتضوی؛ مرضیه نجفی؛ راضیه نجفی؛ شیوا صیرفیان؛ شیرین کریمی؛ سید محسن حسینی