دوره و شماره: دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396 
بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه‌ی آن با راه‌کارهای بالینی

صفحه 1044-1049

حمید صانعی؛ علی نصری؛ حسین بانک؛ فرهاد مشاوری؛ سید مجید حسینی؛ مهتاب کشوری؛ فریبرز نیک آیین؛ امیر رئوفی؛ جواد شهابی؛ مجتبی بکتاشیان


سنجش میزان بیان ژن‌های mecA و blaZ در سویه‌های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی‌سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن‌ها

صفحه 1062-1067

حامد طهماسبی؛ بهروز زینی؛ ساناز ده‌باشی؛ حمید معتمدی؛ مهسا وفایی‌فر؛ فریبا کرامت؛ محمد رضا عربستانی