بررسی تأثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره‌ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشجوی MPH، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه آموزش و ارتقای سلامت، معاونت بهداشتی استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بیشتر بیماران مبتلا به فشار خون بالا، به دلیل درمان نامناسب دچار عدم کنترل فشار خون و عوارض آن می‌شوند. برای حل این مشکل، می‌توان از آموزش با استفاده از پیامک استفاده کرد. در این مقاله، طراحی مطالعه‌‌ای بر مبنای روش آموزش از راه پیامک در بیماران مبتلا به فشار خون بالا ارایه می‌گردد. این مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی مورد- شاهدی طراحی می‌گردد که بر روی بیماران مبتلا به فشار خون بالا در مرکز بهداشتی- درمانی گرگاب (شبکه‌ی شاهین‌شهر و میمه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) انجام خواهد شد. روش نمونه‌گیری و نحوه‌ی تخصیص بیماران به گروه‌ها، تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی خواهد بود. حجم نمونه در هر یک از گروه‌های مورد و شاهد، برابر و 110 نفر در نظر گرفته خواهد شد. قبل از مداخله، تمام بیماران پرسش‌نامه‌ی تبعیت از درمان را تکمیل می‌نمایند و فشار خون آن‌ها، توسط مراقبین سلامت اندازه‌گیری خواهد شد. بیماران گروه مورد، یک ماه روزانه یک پیامک حاوی متن آموزشی برای ایجاد انگیزه، شیوه‌ی زندگی سالم و مصرف درست داروها دریافت می‌نمایند. یک و دو ماه بعد، بار دیگر فشار خون همه‌ی بیماران اندازه‌گیری و در پرسش‌نامه ثبت خواهد شد. در نتیجه، می‌توان از پیامک به عنوان یک روش آموزشی برای کنترل فشار خون بالا استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Training through Short Message Service (SMS) on Compliance and the Mean Blood Pressure of Patients with Hypertension: A Study Design

نویسندگان [English]

 • Marjan Movahedi 1
 • Reza Rouzbahani 2
 • Reza Khadivi 3
 • Fatemeh Chajaei 4
1 MPH Student, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Health Education and Health Promotion, The Vice chancellery for Health in Isfahan Province, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The blood pressure has not been controlled in most of patients due to inappropriate treatment; and they suffer from the complications. To solve the problem, training through short message service (SMS) will be applied and this article is a report of designing the SMS-training approach for patients with hypertension. The current intervention is a randomized clinical trial implemented on patients with hypertension in Gorgab Center (Shahin-Shahr and Meyme town) subordinate to Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Firstly, 110 patients will be chosen from the list of patients with hypertension using simple randomized method. Afterwards, the patients will be assigned in one of the intervention or control groups randomly by using random numbered table. Before intervention, all the patients will fill the compliance questionnaire and then, their blood pressures will be measured by caregivers. Patients in SMS group will be texting daily for one month containing a training text to motivate them to improve their life style and use medicine properly. Finally, after one and two months, blood pressure will be measured for all the patients again and the treatment adherence questionnaire will be filled. SMS can be applied as a training method to control hypertension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training
 • Short Message Service (SMS)
 • Compliance, Hypertension
 1. Calhoun DA, Jones D, Textor S, Goff DC, Murphy TP, Toto RD, et al. Resistant hypertension: Diagnosis, evaluation, and treatment: A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Circulation 2008; 117(25): e510-e526.
 2. Hojatzadeh A, Samavat T. Manual blood pressure measurements. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education of Iran; 2012. [In Persian].
 3. Jabalameli S, Neshat Doost HT, Moulavi H. Efficacy of cognitive-behavioral stress management intervention on quality of life and blood pressure in female patients with hypertension. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2010; 15(2): 88-97. [In Persian].
 4. Siadat ZD, Hasandokht T, Farajzadegan Z, Paknahad Z. Effects of multicomponent lifestyle modification on blood pressure control in health centers: Design of the study. J Res Med Sci 2013; 18(4): 308-13.
 5. He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013; 346: f1325.
 6. Pedram Razi S, Piroozmand N, Zolfaghari M, Kazemnejad A, Firoozbakhsh S. Education of how-to-use peak flow meter and following up via SMS on asthma self-management. Hayat 2013; 18(4): 19-27. [In Persian].
 7. Sedri N, Asadi Noughabi A, Zolfaghari M, Haghani H, Tavan A. Comparison of the effect of two types of short message service (interactive and non-interactive) on anticoagulant adherence of patients with prosthetic heart valves. Journal of Nursing Education 2014; 2(4): 1-11. [In Persian].
 8. Goodarzi M, Javadi Bora MA, Farajollahi M. Impact of education via mobile phone on knowledge, attitude, practice and HbA1C of patients with type 2 diabetes mellitus in Karaj-Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2015; 6(3): 8-19. [In Persian].
 9. Marquez CE, de la Figuera von Wichmann M, Gil Guillen V, Ylla-Catala A, Figueras M, Balana M, et al. Effectiveness of an intervention to provide information to patients with hypertension as short text messages and reminders sent to their mobile phone (HTA-Alert). Aten Primaria 2004; 34(8): 399-405. [In Spanish].
 10. Bickley L. Bates' guide to physical examination and history-taking. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012.
 11. World Health Organization. Hypertension [Online]. Available from: URL:
 12. http://www.who.int/topics/hypertension/en/
 13. Lifestyle and Hypertension [Online]. Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/search? source=MISSPELL&sp=0&search=hypertension+and+lifestyle&searchOffset=0&searchType=PLAIN_TEXT