دوره و شماره: دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396 
بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان

صفحه 692-700

الناز مجدالاسلامی؛ ماهرخ دولتیان؛ جمال شمس؛ عرفان قاسمی


طراحی و کلون کردن microRNA-148b در شاتل وکتور لنتی ویروسی

صفحه 701-706

سمانه ملازاده؛ وجیهه نشاطی؛ بی‌بی صدیقه فضلی بزاز؛ مجید مجرد؛ محمدامین کراچیان