بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی، مهم‌ترین اختلال روانی پس از زایمان است و مقابله با آن، به سطح بالایی از راهبردهای مبارزه با استرس و حل مسأله نیاز دارد که مدیریت آن‌ها با هوش هیجانی است. این مطالعه، با هدف تعیین همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان انجام گردید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی، 190 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی سبزوار در سال 1395 دارای مشخصاتی نظیر ملیت ایرانی، داشتن سواد، سن 40-15 سال، عدم حاملگی پر خطر، متأهل و عدم زایمان زودرس، به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسش‌نامه‌ی مشخصات دموگرافیک و مامایی، پرسش‌نامه‌ی افسردگی Beck، پرسش‌نامه‌ی Edinburgh و پرسش‌نامه‌ی هوش هیجانی Bar-On بود. پرسش‌نامه‌ی Edinburgh، 4-1 ماه بعد از زایمان و سایر پرسش‌نامه‌ها در سه ماه آخر بارداری تکمیل شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری Two-sample t، ANOVA، Regression خطی و همبستگی Pearson در سطح معنی‌داری 050/0 > P تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: میانگین سنی مادران 49/5 ± 58/27 سال بود. 0/55 درصد هوش هیجانی بالا و 7/21 درصد افسردگی پس از زایمان داشتند. میزان افسردگی در خانم‌های با حمایت عاطفی زیاد و خیلی زیاد، کمتر از خانم‌های با حمایت عاطفی متوسط بود (046/0 = P). بین نمره‌ی پرسش‌نامه‌ی Beck (001/0 > P)، مدت زمان ازدواج مادر (041/0 = P) و فاصله‌ی زایمان فعلی از زایمان قبلی مادر (029/0 = P) با افسردگی پس از زایمان رابطه‌ی آماری مثبت و معنی‌داری مشاهده شد. بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان، همبستگی منفی و معنی‌داری وجود داشت (51/0- = R، 001/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه و آموزش پذیر بودن هوش هیجانی، به نظر می‌رسد که می‌توان با تعیین نمره‌ی هوش هیجانی مادران قبل از زایمان و افزایش آن از طریق برنامه‌های آموزشی، میزان افسردگی بعد از زایمان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Emotional Intelligence and its Components with Postpartum Depression

نویسندگان [English]

 • Elnaz Mjdoleslami 1
 • Mahrokh Dolatian 2
 • Jamal Shams 3
 • Erfan Ghasemi 4
1 MSc Student, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 PhD Candidate, Department of Biostatistics, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Depression is a major postpartum mental disorder. Coping with depression needs a high level of coping and problem solving strategies named emotional intelligence. This study aimed to determine the correlation of emotional intelligence and its components with postpartum depression.Methods: In this descriptive-correlational study, 190 pregnant women presenting to health centers in Sabzevar City, Iran, in 2016, who met the inclusion criteria as Iranian nationality, literacy, age of 15-40 years, lack of high-risk pregnancies, married, and lack of preterm delivery were selected via quota sampling. Data collection instruments were demographic-obstetric questionnaire, Beck Depression Inventory, Edinburgh Postnatal Depression Scale and Bar-On Emotional Intelligence. Inventories were completed in the last trimester of pregnancy and the Edinburgh scale was filled two months after childbirth. Data were analyzed using two-sample t-test, variance analysis, linear regression and Pearson’s correlation via SPSS software at the significance level of 0.05.Findings: Mothers’ mean age was 27.58 ± 5.49 years, 55% of them had high emotional intelligence, and 21.7% had postpartum depression. Depression was less prevalent in women with higher affective support than those with moderate affective support (P = 0.046). Beck score (P < 0.001), mother's married duration (P = 0.041), and the distance between current and previous pregnancies (P = 0.029) had significant and positive correlation with postpartum depression. Emotional intelligence and its components had a significant and negative correlation with postpartum depression (P < 0.001; R = -0.51).Conclusion: Considering the findings and the fact that emotional intelligence can be taught, it is recommended that mothers' emotional intelligence score be determined before delivery, and postpartum depression be reduced by increasing emotional intelligence score through training programs and appropriate method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Postpartum depression
 • Education
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. Trans. Ghazi Jahani B. 23rd ed. Tehran, Iran: Golban Publications; 2009. p. 188-92. [In Persian].
 2. Wang SY, Jiang XY, Jan WC, Chen CH. A comparative study of postnatal depression and its predictors in Taiwan and mainland China. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(5): 1407-12.
 3. Rode J. The protective effects of social support on postpartum depression: Does emotional intelligence matter? [PhD Thesis]. Cincinnati, OH: University of Cincinnati; 2013.
 4. Stylianides C, Midletton N, Kouta C, Raftopoulos V. The role of emotional intelligence and postpartum depression in predicting mothers' satisfaction with quality of co-operation with obstetricians and midwives. International Journal of Caring Sciences 2016; 9(1): 22-33.
 5. Lashkaripour K, Bakhshani Noor M, Hokmabadi S, Sajjadi SAR, Safarzadeh Sarasiyabi A. Postpartum depression and related factors: A 4.5 months study. J Fundam Ment Health 2012; 13(4): 404-12. [In Persian].
 6. Veisani Y, Sayehmiri K. Prevalence of postpartum depression in Iran - A systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(14): 21-9. [In Persian].
 7. Dolatian M, Maziar P, Alavimajd H, Yazdjerdi M. The relationship between mode of delivery and postpartum depression. J Reprod Fertil 2006; 7(3): 260-9.
 8. Ebrahimi M, Esmaeili A, Ghanifar M. Comparison of emotional intelligence and postpartum depression between mothers with natural vaginal delivery and cesarean delivery. Modern Care 2014; 11(1): 55-62. [In Persian].
 9. Beauvais AM, Brady N, O'Shea ER, Griffin MT. Emotional intelligence and nursing performance among nursing students. Nurse Educ Today 2011; 31(4): 396-401.
 10. Ciarrochi J, Chan AYC, Bajgar J. Measuring emotional intelligence in adolescents. Pers Individ Dif 2001; 31(7): 1105-19.
 11. Daneh Far Z, Ahmadi M, Alavi Majd H, Saberi M. The relationship between emotional intelligence and high risk sexual behaviors in women referring to central unit of forensic medicine in Tehran. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2015; 25(90): 65-71. [In Persian].
 12. Shahbazi S, Heidari M, Vanaki Z. Today nursing need for emotional intelligence: Integrative review of literature. Nursing Management 2012; 1(3): 55-64. [In Persian].
 13. Manshaee GR, Mazaheri MM, Khayyamnekouei Z. The relationship between emotional intelligence and depression in psychology students of Islamic Azad University, Tehran Branch. Journal of Social Psychology (New Findings in Psychology) 2011; 6(18): 35-46. [In Persian].
 14. Bergink V, Kooistra L, Lambregtse-van den Berg MP, Wijnen H, Bunevicius R, van Baar A, et al. Validation of the Edinburgh Depression Scale during pregnancy. J Psychosom Res 2011; 70(4): 385-9.
 15. Montazeri A, Torkan B, Omidvari S. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): translation and validation study of the Iranian version. BMC Psychiatry 2007; 7: 11.
 16. Hemmati T, Mills JF, Kroner DG. The validity of the Bar-On emotional intelligence quotient in an offender population. Personality and Individual Differences 2004; 37(4): 695-706.
 17. Shoja Heydari M, Liyaghatdar MJ, Mirshah Jafari SE, Isanejad O. Examining the validity, reliability and factor structure of the Bar-On Emotional Quotient Inventory. Journal of Psychology 2011; 15(3): 253-67. [In Persian].
 18. Askarian Moghadam Zanjani H, Bagheri F, Jazayeri M, Torkaman M, Amiri H. Association between emotional comparison of emotional intelligence and identity styles in women with major depression and normal women. Knowledge and Research in Applied Psychology 2013; 14(2): 109-19. [In Persian].
 19. Kiani F, Khadivzadeh T, Sargolzaei MR, Behnam HR. Relationship between marital satisfaction during pregnancy and postpartum depression (PPD). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(5): 37-44. [In Persian].
 20. Goker A, Yanikkerem E, Murat Demet M, Dikayak S, Yildirim Y, Koyuncu FM. Postpartum depression: Is mode of delivery a risk factor? ISRN Obstet Gynecol 2012; 2012: 616759.
 21. Rahmani F, Seyedfatemi N, Asadollahi M, Seyedrasooli A. predisposing factors of postpartum depression. Iran J Nurs 2011; 24(72): 78-87. [In Persian].
 22. Rode JL. The role of emotional intelligence in predicting postpartum depression. West J Nurs Res 2016; 38(4): 427-40.
 23. Sajadi H, Vameghi M, Setare Forozan A, Rafiey H, Ohgheghee Kamal S, Nosrat Abadi M. Prevalence, risk factors and interventions of depression during pregnancy in Iranian Studies (1997-2011): A systematic review. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 5(2): 521-30. [In Persian].
 24. Milgrom J, Skouteris H, Worotniuk T, Henwood A, Bruce L. The association between ante- and postnatal depressive symptoms and obesity in both mother and child: a systematic review of the literature. Womens Health Issues 2012; 22(3): e319-e328.
 25. Zangeneh M, Shams Alizadeh N, Kaamrvamanesh M, Rezaie M, Pormehr S. Postpartum depression and its relation to baby gender and unplanned pregnancy. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2009; 14(2): 65-71. [In Persian].
 26. Nikpour M, Abedian Z, Mokhber N, Khaleghi Z, Banihosseini SZ, Ebrahimzadeh S. Relationship between delivery method and postpartum depression. J Fundam Ment Health 2012; 14(1): 46-53. [In Persian].
 27. Figueiredo B, Dias CC, Brandao S, Canario C, Nunes-Costa R. Breastfeeding and postpartum depression: state of the art review. J Pediatr (Rio J) 2013; 89(4): 332-8.
 28. Ozgoli G, Armand M, Saei Gharenaz M, Sheikhan Z, Alavi Majd H. Survey of fetal abuse status and predisposing factors in pregnant women referred to the selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(12): 1-9. [In Persian].
دوره 35، شماره 434 - شماره پیاپی 434
مرداد و شهریور 1396
صفحه 692-700
 • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1395
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401