دوره و شماره: دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396 
فراوانی ژن‌های blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در ایزوله‌های Escherichia Coli جدا شده از نمونه‌های ادراری کودکان در کرمانشاه

صفحه 551-557

غلامرضا یوسفی فتمه‌سری؛ میترا همتی؛ سیدحمیدرضا مرتضوی؛ فیض‌اله منصوری؛ محسن عزیزی؛ میثاق اعتمادی مجد؛ لیلی دولتی؛ کمال احمدی