دوره و شماره: دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396 
بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394

صفحه 406-411

مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ سید علی امامی؛ فرهاد محمودی؛ امیر رضا شکرانی


تعیین جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی در یزد

صفحه 422-427

سحر سادات عمادی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ مجید ابراهیم‌زاده؛ گلنار ایزدی؛ اکرم استانی