دوره و شماره: دوره 35، شماره 459، بهمن و اسفند 1396 
اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی قبل و بعد از القای سرطان پستان بر سطح سرمی آیریسین و رشد تومور در موش Balb/c

صفحه 1775-1784

10.22122/jims.v35i459.9266

سمانه خلیق‌فرد؛ حمید رجبی؛ رضا قراخانلو؛ سولماز خلیق‌فرد؛ وحید ستوده؛ علی محمد علیزاده