بررسی در رفتگی سر Radius، اپیدمیولوژی و عوامل مؤثر بر درمان و در رفتگی مجدد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات طب اورژانس و گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی حاضر، با هدف همه‌گیرشناسی و بررسی علل مؤثر بر درمان و در رفتگی مجدد سر Radius در کودکان انجام گردید.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی آینده‌نگر، تمامی کودکان زیر 7 سال مراجعه کننده به بخش اورژانس در سال‌های 95-1394 که با علایم و نشانه‌های بالینی در رفتگی سر Radius مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. سن، جنس، وزن و مکانیسم تروما، سمت درگیر، تعداد و سابقه‌ی قبلی در رفتگی و روش جااندازی در چک لیست طراحی شده به همین منظور ثبت گردید. میزان موفقیت مانورها و زمان به کار بردن اندام آسیب دیده پس از جااندازی نیز بررسی شد.یافته‌ها: 112 کودک وارد مطالعه شدند که میانگین سنی 18/13 ± 98/30 ماه داشتند. از بین کودکان، 59 مورد (53 درصد) پسر بودند. در 67 کودک (60 درصد) دست چپ درگیر بود.کودکان با در رفتگی از نظر وزنی در صدک‌های بالا قرار داشتند. 75/18 درصد به علت در رفتگی مجدد مراجعه کرده بودند. موفقیت اولین مانور جااندازی، در کودکان با در رفتگی مجدد به صورت معنی داری کمتر بود (010/0 > P). مراجعه با تأخیر بیش از 24 ساعت باعث عدم موفقیت مانور جااندازی اول شد. سن کودکان با در رفتگی مجدد، به صورت معنی‌داری کمتر بود.نتیجه‌گیری: رابطه‌ی مستقیمی بین اضافه وزن کودک و احتمال در رفتگی سر Radius وجود دارد. وقوع در رفتگی مکرر، در موفقیت مانور اول تأثیر دارد. همچنین، تأخیر بیش از 24 ساعت در مراجعه به اورژانس نیز در عدم موفقیت مانور اول مؤثر است. سن، به عنوان عامل مؤثری در در رفتگی مجدد شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radius Head Dislocation, Epidemiology and Effective Factors in Treatment and Relapse

نویسندگان [English]

 • Shiva Samsamshariat 1
 • Farhad Heydari 2
1 Emergency Medicine Specialist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Emergency Medicine Research Center AND Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: We aimed to provide an epidemiological description of radius head dislocation, effective factors in treatment and relapse.Methods: This cross-sectional prospective study was done using census method on all patients with 7 years of age and younger with radius head dislocation, who were admitted to the emergency department of Kashani hospital, Isfahan City, Iran, between January 1, 2014, and December 31, 2015. Required data were gathered using a checklist consisting of questions regarding demographic data (age and sex), weight, trauma mechanism, affected arm, success rate of reduction maneuver, and the time of using the affected arm after reduction.Findings: During a 24-month period, 112 children with a mean age of 30.98 ± 13.18 months entered the study. 59 patients were boys (53%), and the left arm was affected in 67 cases (60%). Most of the patients with recurrence were over the 75th percentile for weight, and 18.75% of them had recurrence. The success rate of initial reduction maneuver was significantly less in patients with recurrence (P < 0.010). A delay of more than 24 hours was significantly associated with failure of initial reduction maneuver. Children with recurrence were significantly younger than those without recurrence.Conclusion: There was a significant relationship between overweight and recurrence of radius head dislocation. Recurrence had effect on the success rate of initial reduction maneuver. A delay of more than 24 hours was significantly associated with failure of initial reduction maneuver. Age had a relative risk for one or more recurrences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children
 • Trauma
 • Elbow joint
 • Radius
 • Joint dislocations
 1. Krul M, van der Wouden JV, Schellevis FG. Nursemaid's elbow: Its diagnostic clues and preferred means of reduction. J Fam Pract 2010; 59(1): E5-E7.
 2. Kim MC, Eckhardt BP, Craig C, Kuhns LR. Ultrasonography of the annular ligament partial tear and recurrent "pulled elbow". Pediatr Radiol 2004; 34(12): 999-1004.
 3. Krul M, van der Wouden JC, van Suijlekom-Smit LW, Koes BW. Manipulative interventions for reducing pulled elbow in young children. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1: CD007759.
 4. Sevencan A, Aygun U, Inan U, Omeroglu H. Pulled elbow in children: A case series including 66 patients. J Pediatr Orthop B 2015; 24(5): 385-8.
 5. Kajiwara R, Sunagawa T, Ishida O, Ochi M. Irreducible pulled elbow in an adult: A case report. J Shoulder Elbow Surg 2007; 16(1): e1-e4.
 6. Brenner RA, Scheidt PC, Rossi MW, Cheng TL, Overpeck MD, Boenning DA, et al. Injury surveillance in the ED: Design, implementation, and analysis. Am J Emerg Med 2002; 20(3): 181-7.
 7. Brown D. Emergency Department Visits for Nursemaid's Elbow in the United States, 2005–2006. Orthop Nurs 2009; 28(4): 161-2.
 8. Jongschaap HC, Youngson GG, Beattie TF. The epidemiology of radial head subluxation ('pulled elbow') in the Aberdeen city area. Health Bull (Edinb) 1990; 48(2): 58-61.
 9. Hagroo GA, Zaki HM, Choudhary MT, Hussain A. Pulled elbow--not the effect of hypermobility of joints. Injury 1995; 26(10): 687-90.
 10. McDonald J, Whitelaw C, Goldsmith LJ. Radial head subluxation: comparing two methods of reduction. Acad Emerg Med 1999; 6(7): 715-8.
 11. Rodts MF. Nursemaid's elbow: A preventable pediatric injury. Orthop Nurs 2009; 28(4): 163-6.
 12. Lewis D, Argall J. Reduction of pulled elbows. Emerg Med J 2003; 20(1): 61-2.
 13. Bek D, Yildiz C, Kose O, Sehirlioglu A, Basbozkurt M. Pronation versus supination maneuvers for the reduction of 'pulled elbow': A randomized clinical trial. Eur J Emerg Med 2009; 16(3): 135-8.
 14. Walls R, Hockberger R, Gausche-Hill M. Rosen's emergency medicine: Concepts and clinical practice. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017. p.545-6.
 15. Martinoli C, Bianchi S, Giovagnorio F, Pugliese F. Ultrasound of the elbow. Skeletal Radiol 2001; 30(11): 605-14.
 16. Frumkin K. Nursemaid's elbow: A radiographic demonstration. Ann Emerg Med 1985; 14(7): 690-3.
 17. Newman J. "Nursemaid's elbow" in infants six months and under. J Emerg Med 1985; 2(6): 403-4.
 18. Vitello S, Dvorkin R, Sattler S, Levy D, Ung L. Epidemiology of nursemaid's elbow. West J Emerg Med 2014; 15(4): 554-7.
 19. Asadi K, Mardani M. Comparison the method of wrist supination with elbow flexion as classical method with hyperpronation method in reduction of radial head subluxation in less than 7 years old children. J Guilan Univ Med Sci 2011; 20(77): 55-60. [In Persian].
 20. Illingworth CM. Pulled elbow: A study of 100 patients. Br Med J 1975; 2(5972): 672-4.
 21. Snellman O. Subluxation of the head of the radius in children. Acta Orthopaedica Scandinavica 1959; 28(4): 311-5.
 22. Quan L, Marcuse EK. The epidemiology and treatment of radial head subluxation. Am J Dis Child 1985; 139(12): 1194-7.
 23. Schunk JE. Radial head subluxation: Epidemiology and treatment of 87 episodes. Ann Emerg Med 1990; 19(9): 1019-23.
 24. Boyette DP, London AH, Jr. Subluxation of the head of the radius; nursemaid's elbow. J Pediatr 1948; 32(3): 278-81.
 25. Teach SJ, Schutzman SA. Prospective study of recurrent radial head subluxation. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150(2): 164-6.
دوره 35، شماره 459 - شماره پیاپی 459
بهمن و اسفند 1396
صفحه 1792-1798
 • تاریخ دریافت: 01 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401