بررسی اثرات عمل جراحی ابدومینوپلاستی Plication بر عملکرد تنفسی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی پلاستیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ابدومینوپلاستی، نوعی روش جراحی با هدف ایجاد شکمی با ظاهر طبیعی دیواره و ناف و ایجاد حداقل اسکار است که عوارض مختلفی را به همراه دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی اثرات Plication شکم به دنبال ابدومینوپلاستی بر فشار مجاری تنفسی انجام شد.روش‌ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بود که بر روی 100 بیمار تحت جراحی ابدومینوپلاستی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 96-1395 صورت گرفت. عملکرد تنفسی بیماران از جمله میزان ضربان قلب، میزان تنفس و فشار حداکثر دمی و بازدمی، قبل و بعد از ابدومینوپلاستی ارزیابی گردید. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: 100 بیمار شامل 92 زن (92 درصد) و 8 مرد (8 درصد) با میانگین سنی 89/7 ± 77/37 سال در تحقیق حاضر شرکت نمودند. تفاوت معنی‌داری بین میانگین فشار خون شریانی، میانگین فشار تراشه، میانگین فشار خون سیستولیک، میانگین فشار خون دیاستولیک، میانگین فشار خون و میزان تنفس بیماران قبل و پس از جراحی وجود داشت (050/0 > P)، اما میزان ضربان قلب بیماران قبل و پس از جراحی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (050/0 < P). حداقل فشار تراشه (17 میلی‌مترآب) و بیشترین رضایتمندی (5 از 5) با Plication فوقانی شکم 15سانتی‌متر و Plication تحتانی شکم 14سانتی‌متر به دست آمد.نتیجه‌گیری: فشار تراشه و میزان تنفس می‌تواند جهت ارزیابی عملکرد تنفسی بلافاصله پس از ابدومینوپلاستی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، اندازه‌ی Plication نقش قابل توجهی در فشار تراشه، میزان تنفس و رضایت بیماران پس از جراحی ابدومینوپلاستی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effects of Plication Abdominoplasty on Respiratory Function

نویسندگان [English]

 • Hossein Abdali 1
 • Mostafa Yousefvand 2
1 Associate Professor, Department of Plastic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Abdominoplasty is a surgical procedure with the aim of creation of an abdomen with normal naval and abdominal wall appearance with least scar. This procedure is accompanied with various complications. Current study aimed to assess the effects of abdominal plication following abdominoplasty on respiratory tract pressure.Methods: This was a census clinical-trial study conducted on 100 patients who had undergone abdominoplasty in Isfahan City, Iran, during 2016-17. Respiratory functions including pulse rate, respirator rare, peak inspiratory pressure, and peak expiratory pressure were assessed in patients prior to and immediately after abdominoplasty. Data were analyzed with using SPSS software. P-value of less than 0.05 was considered significant.Findings: 100 patients including 92 women (92%) and 8 men (8%) with mean age of 37.77 ± 7.89 years were participated in this study. Mean arterial blood pressure, mean tracheal pressure, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean blood pressure, and respiratory rate of patients were significantly different prior to and after the surgery (P < 0.05); but pulse rate was not statistically different prior to and after the surgery (P > 0.05). The least tracheal pressure (17 mmH2O) and the most satisfaction (5 out of 5) was achieved with upper abdomen plication of 15 centimeters and lower abdomen plication of 14 centimeters.Conclusion: Tracheal pressure and respiratory rate can be used for assessment of respiratory function immediately after abdominoplasty. Results of the current study showed that the size of plication had significant effect on tracheal pressure, respiratory rate, and patients' satisfaction after abdominoplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Respiratory function
 • Abdominoplasty
 • Postoperative complications
 1. Kargi E, Akduman D, Dokuzoguz B, Ozkocak I, Tuncel A, Deren O, et al. Late complication of abdominoplasty in an obese patient: systemic inflammatory response syndrome and seroma. Plast Reconstr Surg 2003; 111(4): 1568-71.
 2. Chaouat M, Levan P, Lalanne B, Buisson T, Nicolau P, Mimoun M. Abdominal dermolipectomies: early postoperative complications and long-term unfavorable results. Plast Reconstr Surg 2000; 106(7): 1614-8.
 3. van Uchelen JH, Werker PM, Kon M. Complications of abdominoplasty in 86 patients. Plast Reconstr Surg 2001; 107(7): 1869-73.
 4. Swift RW, Matarasso A, Rankin M. Abdominoplasty and abdominal contour surgery: A national plastic surgery survey. Plast Reconstr Surg 2007; 119(1): 426-7.
 5. Roje Z, Roje Z, Karanovic N, Utrobicic I. Abdominoplasty complications: A comprehensive approach for the treatment of chronic seroma with pseudobursa. Aesthetic Plast Surg 2006; 30(5): 611-5.
 6. Lockwood T. High-lateral-tension abdominoplasty with superficial fascial system suspension. Plast Reconstr Surg 1995; 96(3): 603-15.
 7. Lockwood TE. Maximizing aesthetics in lateral-tension abdominoplasty and body lifts. Clin Plast Surg 2004; 31(4): 523-37, v.
 8. Pereira N, Sciaraffia C, Danilla S, Parada F, Asfora C, Moral C. Effects of abdominoplasty on intra-abdominal pressure and pulmonary function. Aesthet Surg J 2016; 36(6): 697-702.
 9. Tercan M, Bekerecioglu M, Dikensoy O, Kocoglu H, Atik B, Isik D, et al. Effects of abdominoplasty on respiratory functions: A prospective study. Ann Plast Surg 2002; 49(6): 617-20.
 10. Rodrigues MA, Nahas FX, Gomes HC, Ferreira LM. Ventilatory function and intra-abdominal pressure in patients who underwent abdominoplasty with plication of the external oblique aponeurosis. Aesthetic Plast Surg 2013; 37(5): 993-9.
 11. Al-Basti HB, El-Khatib HA, Taha A, Sattar HA, Bener A. Intraabdominal pressure after full abdominoplasty in obese multiparous patients. Plast Reconstr Surg 2004; 113(7): 2145-50.
 12. Talisman R, Kaplan B, Haik J, Aronov S, Shraga A, Orenstein A. Measuring alterations in intra-abdominal pressure during abdominoplasty as a predictive value for possible postoperative complications. Aesthetic Plast Surg 2002; 26(3): 189-92.
دوره 35، شماره 459 - شماره پیاپی 459
بهمن و اسفند 1396
صفحه 1762-1766
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401