بررسی میزان بروز آسفیکسی هنگام تولد و ارتباط آن با نوع زایمان در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان طی سال‌های 94-1392

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسفیکسی هنگام تولد، از چالش‌های پیش روی حوزه‌ی فعالان در عرصه‌ی مراقبت‌‌های پری‌ناتال است؛ با توجه به آمار منتشر شده از سوی World Health Organization (WHO) در سال 2005، برآورد می‌شود یک چهارم مرگ شیرخواران در دوره‌ی نوزادی به علت آسفیکسی هنگام تولد باشد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی گذشته‌نگر بود. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، نوزادان با سن بارداری 36 هفته و بالاتر در سال‌های 94-1392 مبتلا به آسفیکسی هنگام تولد بودند. ارتباط بین نوع زایمان و موارد آسفیکسی هنگام تولد، با استفاده از آزمون Regression و نرم‌افزار SPSS مورد واکاوی قرار گرفت.یافته‌ها: از 13574 نوزادی که در سال‌های 94-1392 متولد شده بودند، 67 نوزاد دچار آسفیکسی هنگام تولد بودند. میزان آسفیکسی هنگام تولد در بین نوزادان متولد شده در سال‌های 93-1392 کمتر از 3/0 درصد بود که این میزان در سال 1394 به نزدیک 1 درصد رسید؛ به این صورت که میزان آسفیکسی هنگام تولد در زایمان واژینال 2 برابر بود. این در حالی است که همین میزان در زایمان سزارین در سال 1394 افزایش 5 برابری نسبت به زایمان سزارین در 1392 داشت. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز Regression، تنها یکی از متغیرهای مستقل مطالعه یعنی «سال»، یک ارتباط آماری قوی با آسفیکسی زمان تولد داشت (001/0 > P) و نوع زایمان هیچ اثر آماری معنی‌داری بر آسفیکسی هنگام تولد نوزادان نداشته است (993/0 = P).نتیجه‌گیری: تفاوت واضحی بین میزان آسفیکسی هنگام تولد در ایران در سال 1394 و میزان جهانی آسفیکسی هنگام تولد وجود داشت. پیشنهاد می‌گردد تحقیقات وسیع‌تر و جامع‌تری در مورد عوامل خطر آسفیکسی هنگام تولد انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rate of Birth Asphyxia and its Relationship with Delivery Mode at Shahid Beheshti Hospital, Isfahan City, Iran, during 2013-2015

نویسندگان [English]

 • Shirin Mohammadpoor 1
 • Alireza Sadeghnia 2
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Birth asphyxia is still considered as one of the biggest challenges faced by perinatal care experts. According to the statistics published by World Health Organization (WHO) in 2005, it is estimated that one fourth of infant mortality cases occurs due to birth asphyxia.Methods: This cross-sectional retrospective clinical trial study was done on newborn population with gestational ages of 36 weeks or higher, including those afflicted with birth asphyxia, during the years 2013-2015. The relationship between the mode of delivery and the cases of birth asphyxia were investigated using logistic regression test via SPSS software.Findings: Of 13574 newborns, 67 newborns were afflicted with birth asphyxia between the years 2013 to 2015. The rates of birth asphyxia among the newborns in years 2013 and 2014 were less than 0.3%; but, this rate had reached almost 1% in 2015. Meanwhile, the birth asphyxia rate among the vaginal deliveries had doubled in 2015; while the same rate among section deliveries had risen to 5 times more than that of 2013. Logistic regression analysis showed that only one of the independent variables, "year", made a unique statistically significant contribution to the model (P < 0.001). The delivery mode did not have any statistically significant influence on the newborns’ affliction with birth asphyxia (P = 0.993).Conclusion: There was an obvious difference between the prevalence of birth asphyxia in our study and WHO rates. More studies with larger sample sizes in different centers and cities are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Birth asphyxia
 • Hypoxic-ischemic encephalopathy
 • Cerebral palsy
 1. Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: when? Where? Why? Lancet 2005; 365(9462): 891-900.
 2. Pierrat V, Haouari N, Liska A, Thomas D, Subtil D, Truffert P. Prevalence, causes, and outcome at 2 years of age of newborn encephalopathy: population based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90(3): F257-F261.
 3. Marlow N, Budge H. Prevalence, causes, and outcome at 2 years of age of newborn encephalopathy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90(3): F193-F194.
 4. Cowan F. Outcome after intrapartum asphyxia in term infants. Semin Neonatol 2000; 5(2): 127-40.
 5. Al-Macki N, Miller SP, Hall N, Shevell M. The spectrum of abnormal neurologic outcomes subsequent to term intrapartum asphyxia. Pediatr Neurol 2009; 41(6): 399-405.
 6. Lei H, Peeling J. Effect of temperature on the kinetics of lactate production and clearance in a rat model of forebrain ischemia. Biochem Cell Biol 1998; 76(2-3): 503-9.
 7. Penrice J, Lorek A, Cady EB, Amess PN, Wylezinska M, Cooper CE, et al. Proton magnetic resonance spectroscopy of the brain during acute hypoxia-ischemia and delayed cerebral energy failure in the newborn piglet. Pediatr Res 1997; 41(6): 795-802.
 8. Lei H, Berthet C, Hirt L, Gruetter R. Evolution of the neurochemical profile after transient focal cerebral ischemia in the mouse brain. J Cereb Blood Flow Metab 2009; 29(4): 811-9.
 9. Pasternak JF, Gorey MT. The syndrome of acute near-total intrauterine asphyxia in the term infant. Pediatr Neurol 1998; 18(5): 391-8.
 10. Alvarez-Diaz A, Hilario E, de Cerio FG, Soler A, Alvarez-Diaz FJ. Hypoxic-ischemic injury in the immature brain--key vascular and cellular players. Neonatology 2007; 92(4): 227-35.
 11. O'Brien FE, Iwata O, Thornton JS, De Vita E, Sellwood MW, Iwata S, et al. Delayed whole-body cooling to 33 or 35 degrees C and the development of impaired energy generation consequential to transient cerebral hypoxia-ischemia in the newborn piglet. Pediatrics 2006; 117(5): 1549-59.
 12. Liu Y, Barks JD, Xu G, Silverstein FS. Topiramate extends the therapeutic window for hypothermia-mediated neuroprotection after stroke in neonatal rats. Stroke 2004; 35(6): 1460-5.
 13. Ma D, Hossain M, Chow A, Arshad M, Battson RM, Sanders RD, et al. Xenon and hypothermia combine to provide neuroprotection from neonatal asphyxia. Ann Neurol 2005; 58(2): 182-93.
 14. Jatana M, Singh I, Singh AK, Jenkins D. Combination of systemic hypothermia and N-acetylcysteine attenuates hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats. Pediatr Res 2006; 59(5): 684-9.
 15. Martinez-Biarge M, Diez-Sebastian J, Wusthoff CJ, Mercuri E, Cowan FM. Antepartum and intrapartum factors preceding neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics 2013; 132(4): e952-e959.
 16. Aslam HM, Saleem S, Afzal R, Iqbal U, Saleem SM, Shaikh MWA, et al. Risk factors of birth asphyxia. Ital J Pediatr 2014.
 17. Lee AC, Mullany LC, Tielsch JM, Katz J, Khatry SK, LeClerq SC, et al. Risk factors for neonatal mortality due to birth asphyxia in southern Nepal: a prospective, community-based cohort study. Pediatrics 2008; 121(5): e1381-e1390.
دوره 35، شماره 419 - شماره پیاپی 419
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 93-97
 • تاریخ دریافت: 23 آذر 1395
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401