بررسی تأثیر تجویز مورفین در میزان آرام‌بخشی بیماران معتاد کاندید انجام Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وضعیت ثابت هنگام انجام Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) برای رسیدن به مقاصد درمانی و جلوگیری از عوارض، ضروری می‌باشد. بنابراین، ایجاد یک آرام‌سازی مناسب در بیمار اهمیت فراوانی دارد. رژیم معمول شامل یک بنزودیازپین به تنهایی یا با یک نارکوتیک وریدی مانند مپریدین است. در بیماران با آرام‌سازی دشوار مانند بیماران معتاد، می‌توان از بیهوشی عمومی استفاده نمود. در بین داروهای نارکوتیک، اغلب از مپریدین استفاده می‌شود که علت آن اثر انقباضی کمتر بر اسفنکتر ادی (Oddi) می‌باشد، اما این‌گونه به نظر می‌رسد که استفاده از مورفین در بیماران معتاد می‌تواند بدون ایجاد مشکلات جدی در ارتباط با انقباض اسفنکتر، موجب آرام‌سازی عمیق‌تر گردد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود که بر روی 88 بیمار معتاد کاندید انجام ERCP انجام شد. گروه مورد علاوه بر رژیم معمول، قبل از انجام ERCP مورفین دریافت کردند و گروه شاهد تنها تحت آرام‌سازی با رژیم معمول قرار گرفتند. سپس عمق آرام‌سازی، حرکات بیمار و وضعیت اسفنکتر حین پروسیجر مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: 44 بیمار در گروه مورد و 40 بیمار در گروه شاهد با میانگین سنی 11/1± 52/58 سال مورد بررسی قرار گرفتند. عمق آرام‌سازی در بیماران گروه مورد به صورت معنی‌داری بیشتر بود. همچنین، اسفنکتر ادی در گروه مورد انقباض بیشتری داشت، اما تنها در یک بیمار انجام پروسیجر با مشکل مواجه شد.نتیجه‌گیری: تجویز مورفین در بیماران معتاد کاندید انجام ERCP، می‌تواند بدون تداخل در روند پروسیجر، موجب آرام‌سازی بهتر شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Morphine on the Sedation of Addicted Patients during Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

نویسندگان [English]

 • Parvin Sajedi 1
 • Hamed Manzari-Tavakoli 2
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Deep sedation is essential during endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in order to achieve therapeutic goals and avoid complication. Therefore, providing a suitable sedation is critical for the patients. The most common sedation protocol includes an intravenous (IV) benzodiazepine along with an intravenous narcotic. For the difficult-to-sedate patients, like addicted patients, general anesthesia should be considered as an alternative. Meperidine is commonly used because of the traditional belief that other narcotic agents may be associated with contraction of Oddi. However, it seems that using morphine for addicted patients may cause deeper sedation without Oddi sphincter contraction.Methods: This was a clinical trial study on 88 ERCP-candidate addicted patients assigned into two groups. The case group received morphine before starting ERCP and the control group only received the routine sedation regimen. The degree of sedation, patient movements, and the status of the sphincter of Oddi were evaluated during procedure time.Findings: The data about 44 patients of the case and 40 patients of control groups were analyzed. The mean age was 58.52 ± 1.11 years. Evaluating the degree of sedation every 15 minutes during ERCP showed significant differences between the case and control group. In case group, the degree of sedation was significantly deeper. Furthermore, Oddi sphincter showed a significantly increased contraction in case group. However, only in one patient procedure failed.Conclusion: Administration of morphine in addicted patients can make deeper sedation during ERCP, without any significant problem related to contraction of the sphincter of Oddi.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deep sedation
 • Morphine dependence
 • Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
 1. Malas A. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) [Onine]. [cited 2015 May 13]; Available from: URL:
 2. https://emedicine.medscape.com/article/1829797-overview
 3. Cohen J. Overview of procedural sedation for gastrointestinal endoscopy. UpToDate [Online]. [cited 2017 Oct]; Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-procedural-sedation-for-gastrointestinal-endoscopy
 4. Papachristou GI, Gleeson FC, Papachristou DJ, Petersen BT, Baron TH. Endoscopist administered sedation during ERCP: Impact of chronic narcotic/benzodiazepine use and predictive risk of reversal agent utilization. Am J Gastroenterol 2007; 102(4): 738-43.
 5. Schilling D, Rosenbaum A, Schweizer S, Richter H, Rumstadt B. Sedation with propofol for interventional endoscopy by trained nurses in high-risk octogenarians: a prospective, randomized, controlled study. Endoscopy 2009; 41(4): 295-8.
 6. Lichtenstein DR, Jagannath S, Baron TH, Anderson MA, Banerjee S, Dominitz JA, et al. Sedation and anesthesia in GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2008; 68(5): 815-26.
 7. Vicari JJ. Sedation and analgesia. Gastrointest Endosc Clin N Am 2002; 12(2): 297-311, viii.
 8. Terui T, Inomata M. Administration of additional analgesics can decrease the incidence of paradoxical reactions in patients under benzodiazepine-induced sedation during endoscopic transpapillary procedures: Prospective randomized controlled trial. Dig Endosc 2013; 25(1): 53-9.
 9. Vargo JJ, Zuccaro G, Jr., Dumot JA, Shermock KM, Morrow JB, Conwell DL, et al. Gastroenterologist-administered propofol versus meperidine and midazolam for advanced upper endoscopy: A prospective, randomized trial. Gastroenterology 2002; 123(1): 8-16.
 10. Yuksel O, Parlak E, Koklu S, Ertugrul I, Tunc B, Sahin B. Conscious sedation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: Midazolam or midazolam plus meperidine? Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19(11): 1002-6.
 11. Ong WC, Santosh D, Lakhtakia S, Reddy DN. A randomized controlled trial on use of propofol alone versus propofol with midazolam, ketamine, and pentazocine "sedato-analgesic cocktail" for sedation during ERCP. Endoscopy 2007; 39(9): 807-12.
 12. Haytural C, Aydinli B, Demir B, Bozkurt E, Parlak E, Disibeyaz S, et al. Comparison of propofol, propofol-remifentanil, and propofol-fentanyl administrations with each other used for the sedation of patients to undergo ERCP. Biomed Res Int 2015; 2015: 465465.
 13. Fassoulaki A, Iatrelli I, Vezakis A, Polydorou A. Deep sedation for endoscopic cholangiopancreatography with or without pre or intraprocedural opioids: A double-blind randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2015; 32(9): 602-8.
 14. Mazanikov M, Udd M, Kylanpaa L, Lindstrom O, Aho P, Halttunen J, et al. Patient-controlled sedation with propofol and remifentanil for ERCP: A randomized, controlled study. Gastrointest Endosc 2011; 73(2): 260-6.
 15. Wu SD, Zhang ZH, Jin JZ, Kong J, Wang W, Zhang Q, et al. Effects of narcotic analgesic drugs on human Oddi's sphincter motility. World J Gastroenterol 2004; 10(19): 2901-4.
 16. Thompson DR. Narcotic analgesic effects on the sphincter of Oddi: A review of the data and therapeutic implications in treating pancreatitis. Am J Gastroenterol 2001; 96(4): 1266-72.