بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان لبافی‌نژاد تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کاندیدوری، یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در بیماران بستری در بیمارستان‌ها می‌باشد. این عارضه به دنبال کاندیدیازیس منتشر، مصرف بی‌رویه‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها، ناهنجاری‌ها و مشکلات دستگاه ادراری و داشتن کاتتر ادراری به مدت طولانی ایجاد می‌شود و شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین فراوانی گونه‌های کاندیدایی ایجاد کننده‌ی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان لبافی‌نژاد تهران بود.روش‌ها: این پژوهش بر روی 53 بیمار انجام شد. شناسایی اولیه‌ی گونه‌ها با کشت بر روی محیط کروم آگار کاندیدا صورت گرفت. از کشت تازه‌ی مخمری، نمونه‌ی DNA به روش جوشاندن استخراج و نواحی ITS1-5.8s-ITS2 با استفاده از روش Polymerase chain reaction (PCR) تکثیر گردید. مراحل Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) با کمک آنزیم MspI انجام شد. محصولات در ژل آگارز الکتروفورز گردید و ماهیت هر مخمر با توجه به الگوی الکتروفورتیک به دست آمده مورد شناسایی قرار گرفت.یافته‌ها: از 53 بیمار مورد بررسی، 14 نفر مبتلا به کاندیدوری تشخیص داده شدند. میزان فراوانی کاندیدوری در مطالعه‌ی حاضر، 4/26 درصد گزارش گردید. 5 نفر (7/35 درصد) از بیماران را مردان و 9 نفر (3/64 درصد) را زنان تشکیل دادند. کاندیدا گلابراتا، بالاترین فراوانی (8/42 درصد) را به خود اختصاص داد. سایر گونه‌های جدا شده به ترتیب فراوانی شامل کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزئی هر کدام با 4/21 درصد و کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا پاراپسیلوزیس نیز هر کدام با 2/7 درصد بود.نتیجه‌گیری: افزایش گونه‌های غیر آلبیکنس با توجه به مقاوم بودن برخی از آن‌ها به داروهای ضد قارچی و افزایش استفاده از داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی، درمان این عارضه را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. بنابراین، شناسایی این عوامل به خصوص در بخش نفرولوژی بیمارستان‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Candiduria in Hospitalized Patients at Nephrology Department, Labbafinejad Hospital, Tehran, Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Azad 1
 • Javaher Chabavizadeh 2
 • Parvin Dehghan 2
 • Rasoul Mohammadi 2
1 MSc Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Candiduria is one of the most common infections in hospitalized patients, which is created by the administration of long-term antibiotic, disseminated candidiasis, urinary tract problems, and having long-term urine catheter. Prevalence of the candiduria in women is more than men. The aim of present study was to determine the frequency of the Candida species of candiduria in hospitalized patients in nephrology department, Labbafinejad hospital, Tehran, Iran.Methods: This study was carried out on 53 patients. The early identification of species was done using CHROMagar Candida medium. The genomic DNA was extracted using boiling method. Polymerase chain reaction (PCR) was used to amplify ITS1-5.8s-ITS2 region. The polymerase chain reaction products were then digested with MspI restriction enzyme. Polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism (RFLP) products were revealed on 1.5% and 2% agarose gel electrophoresis, respectively, to identify the yeast.Findings: Among 53 patients, 14 were diagnosed with candiduria. In our study, the frequency of candiduria was 26.4%. Separately, 5 patients (35.7%) were men and 9 (64.3%) were women. Candida glabrata (C. glabrata) had the highest frequency (42.8%). Other identified Candida species were C. albicans (21.4%), C. krusei (21.4%), C. tropicalis (7.2%), and C. parapsilosis (7.2%).Conclusion: Increase in non-albicans species, due to resistance to antifungal drugs and increased use of immunosuppressive drugs, have resulted in many problems for candiduria treatment. Therefore, identification and appropriate treatment of these elements, especially in nephrology ward of hospitals, seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candidiasis
 • Nephrology
 • hospital
 1. Lundstrom T, Sobel J. Nosocomial candiduria: A review. Clin Infect Dis 2001; 32(11): 1602-7.
 2. Zaini F, Emami M, Mehbod A. Comprehensive medical mycology. Tehran, Iran: Tehran University Publications; 2004. [In Persian].
 3. Toya SP, Schraufnagel DE, Tzelepis GE. Candiduria in intensive care units: association with heavy colonization and candidaemia. J Hosp Infect 2007; 66(3): 201-6.
 4. Jozpanahi M, Mobin AR, Karami A, Ahadi S. Frequency of candiduria in patients hospitalized in intensive care units. J Kerman Univ Med Sci 2011; 18(3): 228-34. [In Persian].
 5. Denning DW, Kibbler CC, Barnes RA. British Society for Medical Mycology proposed standards of care for patients with invasive fungal infections. Lancet Infect Dis 2003; 3(4): 230-40.
 6. Zaini Z, Azordegan F, Chabavizadeh J. Study of fungal infection in urine. Iran J Public Health 1993; 22(1-4): 13-31.
 7. Ghahri M, Mirhendi SH, Yadegari MH, Hajizadeh E, Shidfar MR. Identification of pathogenic yeasts isolated from onychomycosis in Tehran, using polymerase chain reaction and enzymatic digestion. Modares J Med Sci Pathol 2010; 13(1): 79-91. [In Persian].
 8. Mirhendi H, Makimura K, Khoramizadeh M, Yamaguchi H. A one-enzyme PCR-RFLP assay for identification of six medically important Candida species. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2006; 47(3): 225-9.
 9. Mohammadi R, Mirhendi H, Rezaei-Matehkolaei A, Ghahri M, Shidfar MR, Jalalizand N, et al. Molecular identification and distribution profile of Candida species isolated from Iranian patients. Med Mycol 2013; 51(6): 657-63.
 10. Zarei-Mahmoudabadi A, Zarrin M, Ghanatir F, Vazirianzadeh B. Candiduria in hospitalized patients in teaching hospitals of Ahvaz. Iran J Microbiol 2012; 4(4): 198-203.
 11. Toka OT, Durmaz S, Yula E. Antifungal susceptibilities of Candida species isolated from urine culture. J Infect Chemother 2016; 22(9): 629-32.
 12. Bahmaei M, Dehghan P, Mohammadi R, Chabavizadeh J, Mahaki B. Identification of Candida species isolated from candiduria patients using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism in Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2016; 34(381): 484-90. [In Persian].
 13. Gholamipour P, Mahmoudi S, Pourakbari B, Ashtiani MT, Sabouni F, Teymuri M, et al. Candiduria in children: A first report from an Iranian referral pediatric hospital. J Prev Med Hyg 2014; 55(2): 54-7.
 14. Ghiasian SA, Aghamirian MR, Eshghi GR. Nosocomial candiduria in critically III patients admitted to intensive care units in Qazvin, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec 2014; 1(2): e21622.
 15. Gabardi S, Martin S, Sura M, Mohammed A, Golan Y. Micafungin treatment and eradication of candiduria among hospitalized patients. Int Urol Nephrol 2016; 48(11): 1881-5.
 16. Safdar N, Slattery WR, Knasinski V, Gangnon RE, Li Z, Pirsch JD, et al. Predictors and outcomes of candiduria in renal transplant recipients. Clin Infect Dis 2005; 40(10): 1413-21.
 17. Behzadi P, Behzadi E, Ranjbar R. Urinary tract infections and Candida albicans. Cent European J Urol 2015; 68(1): 96-101.
 18. Kobayashi CC, de Fernandes OF, Miranda KC, de Sousa ED, Silva MR. Candiduria in hospital patients: a study prospective. Mycopathologia 2004; 158(1): 49-52.
 19. Nayman AS, Ozgunes I, Ertem OT, Erben N, Doyuk KE, Tozun M, et al. Evaluation of risk factors in patients with candiduria. Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 318-24. [In Turkish].
 20. Tan RJ, Lim EW, Ishak B. Torulopsis glabrata--urinary tract infections in diabetic patients in Singapore. Aust N Z J Med 1977; 7(1): 56-9.
 21. Haghgoo SM, Moaddab SR, Sabour S, Varshochi M. Frequency of Candida species isolated from urine cultures in hospitalized patients. Proceedings of the 13th Iranian and 2nd International Congress of Microbiology; 2012 Jul 14-16; Ardabil, Iran.
 22. Jain M, Dogra V, Mishra B, Thakur A, Loomba PS, Bhargava A. Candiduria in catheterized intensive care unit patients: emerging microbiological trends. Indian J Pathol Microbiol 2011; 54(3): 552-5.
 23. Weinberger M, Sweet S, Leibovici L, Pitlik SD, Samra Z. Correlation between candiduria and departmental antibiotic use. J Hosp Infect 2003; 53(3): 183-6.
 24. Dalen DM, Zvonar RK, Jessamine PG. An evaluation of the management of asymptomatic catheter-associated bacteriuria and candiduria at The Ottawa Hospital. Can J Infect Dis Med Microbiol 2005; 16(3): 166-70.
 25. Manzano-Gayosso P, Hernandez-Hernandez F, Zavala-Velasquez N, Mendez-Tovar LJ, Naquid-Narvaez JM, Torres-Rodriguez JM, et al. Candiduria in type 2 diabetes mellitus patients and its clinical significance. Candida spp. antifungal susceptibility. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2008; 46(6): 603-10. [In Spanish].
 26. Guler S, Ural O, Findik D, Arslan U. Risk factors for nosocomial candiduria. Saudi Med J 2006; 27(11): 1706-10.
 27. Fidel PL, Jr., Vazquez JA, Sobel JD. Candida glabrata: Review of epidemiology, pathogenesis, and clinical disease with comparison to C. albicans. Clin Microbiol Rev 1999; 12(1): 80-96.
 28. Cirak MY, Kalkanci A, Kustimur S. Use of molecular methods in identification of Candida species and evaluation of fluconazole resistance. Mem Inst Oswaldo Cruz 2003; 98(8): 1027-32.