عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی سندرم دیسترس حاد تنفسی در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم دیسترس حاد تنفسی (Acute respiratory distress syndrome یا ARDS) با وجود درمان شدید و تهویه‌ی مکانیکی طولانی مدت با مرگ و میر بالا و افت شدید کیفیت زندگی نجات یافتگان همراه است. یافته‌های مطالعات انجام شده در زمینه‌ی پیش‌آگهی این سندرم متناقض بود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر جهت تعیین عوامل مؤثر بر سندرم دیسترس تنفسی حاد کودکان طراحی گردید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی تمام پرونده‌های بیماران بستری در Pediatric intensive care unit (PICU) بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 93-1391 از بایگانی استخراج شد. پرونده‌های بیمارانی که با تشخیص نهایی ARDS وسن 15-15 سال تمام در بخش PICU بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند. 88 کودک بر اساس پیش‌آگهی به دو گروه فوت شده و بهبود یافته تقسیم شدند و اطلاعات به دست آمده شامل سن، جنس، بیماری زمینه‌ای، مدت بستری، مشخصات تهویه‌ی مکانیکی، گاز خون شریانی و نمره‌ی Pediatric risk of mortality (PRISM) با استفاده از نرم‌افزار SPSS بین دو گروه مقایسه شد.یافته‌ها: متغیرهای مؤثر در مرگ و میر بیماران شامل نمره‌ی PRISM بالا در بدو پذیرش، Positive end-expiratory pressure (PEEP) بالاتر، Peak inspiratory pressure (PIP) بالاتر و درگیری عضو قلبی- عروقی و کلیوی و وجود ARDS بودند (050/0 > P) و متغیرهای سن، جنس، مدت بستری، وزن، Partial pressures of oxygen (PaO2) و Partial pressure of carbon dioxide (PaCO2) بین دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری نداشت (050/0 < P).نتیجه‌گیری: نمره‌ی PRISM در بدو پذیرش، پیش‌بینی کننده‌ی مناسب مرگ و میر در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی کودکان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prognostic Factors of Outcome in Children with Acute Respiratory Distress Syndrome

نویسندگان [English]

 • Mohsen Reisi 1
 • Mohsen Jari 1
 • Mahdiyeh Sadat Mousavi-Rad 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Available data about the prognostic factors in children with acute respiratory distress syndrome (ARDS) are controversial. The goal of our study was to determine the prognostic factors of outcome in children with ARDS.Methods: In this cross sectional study, 88 children with ARDS in Imam Hossein children hospital, Isfahan, Iran, were recruited in a period of 2 years. According to outcomes, patient allocated into two groups of deceased and discharged. Patients’ characteristics including age and gender, underlying disorders, parameters of mechanical ventilations, arterial blood gas, organ involvement, and pediatric risk of mortality (PRISM) score were compared between the two groups.Findings: Higher PRISM score, higher positive end-expiratory pressure (PEEP) and peak inspiratory pressure (PIP), and presence of other organ involvement were predictive factors of mortality (P < 0.05). However, age, gender, length of stay, weight, partial pressure of oxygen (PaO2), and partial pressure of carbon dioxide (PaCO2) were not different significantly between the two groups (P > 0.05).Conclusion: The PRISM score was a reliable predictor for mortality rate among the patients with ARDS in pediatric intensive care unit (PICU).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
 • Acute lung injury
 • Pediatric Intensive Care Units
 • Pediatric risk of mortality (PRISM) score
 1. Saguil A, Fargo M. Acute respiratory distress syndrome: diagnosis and management. Am Fam Physician 2012; 85(4): 352-8.
 2. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, Carlet J, Falke K, Hudson L, et al. The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149(3 Pt 1): 818-24.
 3. Costil J, Cloup M, Leclerc F, Devictor D, Beaufils F, Simeoni U, et al. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) in children: Multicenter Collaborative Study of the French Group of Pediatric Intensive Care. Pediatr Pulmonol Suppl 1995; 11: 106-7.
 4. Erickson S, Schibler A, Numa A, Nuthall G, Yung M, Pascoe E, et al. Acute lung injury in pediatric intensive care in Australia and New Zealand: a prospective, multicenter, observational study. Pediatr Crit Care Med 2007; 8(4): 317-23.
 5. Acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome in Ireland: a prospective audit of epidemiology and management. Crit Care 2008; 12(1): R30.
 6. Bains HS, Soni RK. A simple clinical score "TOPRS" to predict outcome in pediatric emergency department in a teaching hospital in India. Iran J Pediatr 2012; 22(1): 97-101.
 7. Shann F, Pearson G, Slater A, Wilkinson K. Paediatric index of mortality (PIM): a mortality prediction model for children in intensive care. Intensive Care Med 1997; 23(2): 201-7.
 8. Pulido-Barba J, Beltran-Ramirez P, Vazquez de Lara-Cisneros LG. The validity of the index of pediatric mortality risk (PRISM) in a pediatric intensive care unit. Bol Med Hosp Infant Mex 1993; 50(12): 861-4. [In Spanish].
 9. Brady AR, Harrison D, Black S, Jones S, Rowan K, Pearson G, et al. Assessment and optimization of mortality prediction tools for admissions to pediatric intensive care in the United kingdom. Pediatrics 2006; 117(4): e733-e742.
 10. Bilan N, Galehgolab BA, Emadaddin A, Shiva S. Risk of mortality in pediatric intensive care unit, assessed by PRISM-III. Pak J Biol Sci 2009; 12(6): 480-5.
 11. Khajeh A, Noori NM, Reisi M, Fayyazi A, Mohammadi M, Miri-Aliabad G. Mortality risk prediction by application of pediatric risk of mortality scoring system in pediatric intensive care unit. Iran J Pediatr 2013; 23(5): 546-50.
 12. Jafari Rouhi AH, Samadi M, Taghizadieh A, Najjari M, Khaloueipour M. Effective Factors of Outcome in Children with Acute Lung Injury. Med J Tabriz Univ Med Sci 2012; 34(3): 27-31. [In Persian].
 13. Frakel LR. Respiratory distress and failure. In: Kliegman R, Behrman R, Jenson H, Stanton B, editors. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 51-9.
 14. Singhal D, Kumar N, Puliyel JM, Singh SK, Srinivas V. Prediction of mortality by application of PRISM score in intensive care unit. Indian Pediatr 2001; 38(7): 714-9.
 15. Pollack MM, Ruttimann UE, Getson PR. Pediatric risk of mortality (PRISM) score. Crit Care Med 1988; 16(11): 1110-6.
 16. Qureshi AU, Ali AS, Ahmad TM. Comparison of three prognostic scores (PRISM, PELOD and PIM 2) at pediatric intensive care unit under Pakistani circumstances. J Ayub Med Coll Abbottabad 2007; 19(2): 49-53.
 17. Tan GH, Tan TH, Goh DY, Yap HK. Risk factors for predicting mortality in a paediatric intensive care unit. Ann Acad Med Singapore 1998; 27(6): 813-8.
 18. Martha VF, Garcia PC, Piva JP, Einloft PR, Bruno F, Rampon V. Comparison of two prognostic scores (PRISM and PIM) at a pediatric intensive care unit. J Pediatr (Rio J) 2005; 81(3): 259-64. [In Portuguese].
 19. Gemke RJ, van Vught J. Scoring systems in pediatric intensive care: PRISM III versus PIM. Intensive Care Med 2002; 28(2): 204-7.
 20. Thukral A, Lodha R, Irshad M, Arora NK. Performance of Pediatric Risk of Mortality (PRISM), Pediatric Index of Mortality (PIM), and PIM2 in a pediatric intensive care unit in a developing country. Pediatr Crit Care Med 2006; 7(4): 356-61.
 21. Slater A, Shann F. The suitability of the Pediatric Index of Mortality (PIM), PIM2, the Pediatric Risk of Mortality (PRISM), and PRISM III for monitoring the quality of pediatric intensive care in Australia and New Zealand. Pediatr Crit Care Med 2004; 5(5): 447-54.
 22. Salamati P, Talaee S, Eghbalkhah A, Chaman R, Mokhtari Z, Azarshahin M. Validation of pediatric index of mortality-2 scoring system in a single pediatric intensive care unit in iran. Iran J Pediatr 2012; 22(4): 481-6.
 23. Eulmesekian PG, Perez A, Minces PG, Ferrero H. Validation of pediatric index of mortality 2 (PIM2) in a single pediatric intensive care unit of Argentina. Pediatr Crit Care Med 2007; 8(1): 54-7.
 24. Choi KM, Ng DK, Wong SF, Kwok KL, Chow PY, Chan CH, et al. Assessment of the Pediatric Index of Mortality (PIM) and the Pediatric Risk of Mortality (PRISM) III score for prediction of mortality in a pediatric intensive care unit in Hong Kong. Hong Kong Med J 2005; 11(2): 97-103.
 25. Lacroix J, Cotting J. Severity of illness and organ dysfunction scoring in children. Pediatr Crit Care Med 2005; 6(3 Suppl): S126-S134.