ارزیابی اثر سولامارژین از ترکیبات اصلی تاجریزی سیاه در مهار رگ‌زایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زیستی، مؤسسه‌ی آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی ربع رشید تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، پژوهشکده‌ی فن‌آوری‌های نوین دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سولامارژین یکی از گلیکوآلکالوئیدهای استروئیدی اصلی موجود در تاجریزی سیاه (سولانیوم نیگروم) است که اثرات ضد سرطانی آن به طور گسترده‌ای در رده‌های مختلف سلول‌های سرطانی نشان داده شده است. از آن جایی که یکی از عوامل مهم در رشد و متاستاز تومور، عامل رگ‌زایی (آنژیوژنز) است، در این مطالعه تلاش شد تا اثرات سولامارژین در مهار رگ‌زایی مورد بررسی قرار گیرد.روش‌ها: جهت بررسی اثرات مهاری بر رگ‌زایی در مطالعه‌ی In vivo از مدل غشای کوریوآلانتوئیک جنین جوجه که یک مدل حیوانی شناخته شده برای این امر است، استفاده شد. در هر بار مطالعه، تخم مرغ‌های نطفه‌دار نژاد Ross به طور تصادفی در 5 گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی و تیمار با سه غلظت مختلف سولامارژین (5، 10 و 20 میکرومولار) تیمار می‌شدند. در انتهای هر دوره‌ی تیمار، از تمام نمونه‌ها به کمک فوتواستریومیکروسکوپ تحقیقاتی، عکس تهیه شد و تعداد و طول انشعابات عروقی روی پرده‌ی کوریوآلانتوئیک اندازه‌گیری گردید.یافته‌ها: سولامارژین به شکل مؤثر و وابسته به غلظت، می‌تواند طول و تعداد انشعابات عروقی را کاهش دهد؛ به طوری که بیشترین مهار در غلظت 20 میکرومولار سولامارژین با تعداد 80/1 ± 31/5 و طول 31/7 ± 88/60 میکرومتر در مقایسه با گروه شاهد با تعداد 67/2 ± 88/23 و طول 87/8 ± 39/119 میکرومتر مشاهده شد.نتیجه‌گیری: سولامارژین دارای اثر مهاری قابل توجه بر رگ‌زایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Solamargine Extracted from Solanum Nigrum as an Angiogenesis Inhibitor

نویسندگان [English]

 • sodabeh Akbari 1
 • Fatemeh kalalinia 2
1 Department of Biochemistry, School of Biology Science, Higher Education Institute of Rab-Rashid, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Biotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Solamargine is one of asteroid-glycoalkaloids existing in Solanum nigrum Linn. Different studies have shown the cytotoxic effects of solamargine on the wide various cancer cell types. Angiogenesis is the factor that helps invasion and metastasis of tumors. Therefore, inhibition of angiogenesis is the target of many clinical treatments. In this study, we evaluated the effects of solamargine on inhibition of angiogenesis.Methods: The effects of solamargine on the angiogenesis was assessed using chicken chorioallantoic membrane (CAM) model that is a known method for studying angiogenesis in vivo. So, Ross fertilized eggs were divided into five groups including control, sham exposed [treated by phosphate buffered saline (PBS)], and treated with various concentrations of solamargine (5, 10, and 20 µM). At the end of each experiment, chicken chorioallantoic membranes were photographed by research photostereomicroscope, and the number and length of vessels were measured.Findings: Solmargine could significantly decrease the number and length of vessels in a dose-dependent manner. As, the most inhibitory was seen by solmargine 20 µM (number: 5.31 ± 1.80, length: 60.88 ± 7.31 µm) in compare with control group (number: 23.88 ± 2.67, length: 119.39 ± 8.87 µm).Conclusion: The results proposed that solmrgine has significant inhibitory effects on the angiogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angiogenesis
 • Chorioallantoic membrane
 • Solanum nigrum
 • Solamargine
 1. Hunter KW, Crawford NP, Alsarraj J. Mechanisms of metastasis. Breast Cancer Res 2008; 10(Suppl 1): S2.
 2. Samant RS, Shevde LA. Recent advances in anti-angiogenic therapy of cancer. Oncotarget 2011; 2(3): 122-34.
 3. Nyberg P, Xie L, Kalluri R. Endogenous inhibitors of angiogenesis. Cancer Res 2005; 65(10): 3967-79.
 4. Madhusudan S, Harris AL. Drug inhibition of angiogenesis. Curr Opin Pharmacol 2002; 2(4): 403-14.
 5. Yance DR, Jr., Sagar SM. Targeting angiogenesis with integrative cancer therapies. Integr Cancer Ther 2006; 5(1): 9-29.
 6. Atanu FO, Ebiloma UG, Ajayi EI. A review of the pharmacological aspects of Solanum nigrum Linn. Biotechnology and Molecular Biology Revie 2011; 6(1): 001-7.
 7. An L, Tang JT, Liu XM, Gao NN. Review about mechanisms of anti-cancer of Solanum nigrum. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2006; 31(15): 1225-6, 1260. [In Chineses].
 8. Tang Z, Zhang Y, Li N, Xu L, Zhao B, Xiao W, et al. Extraction, purification technology and antineoplastic effects of solamargine. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2011; 36(16): 2192-5. [In Chineses].
 9. Sun L, Zhao Y, Yuan H, Li X, Cheng A, Lou H. Solamargine, a steroidal alkaloid glycoside, induces oncosis in human K562 leukemia and squamous cell carcinoma KB cells. Cancer Chemother Pharmacol 2011; 67(4): 813-21.
 10. Sun L, Zhao Y, Li X, Yuan H, Cheng A, Lou H. A lysosomal-mitochondrial death pathway is induced by solamargine in human K562 leukemia cells. Toxicol In Vitro 2010; 24(6): 1504-11.
 11. Shiu LY, Liang CH, Chang LC, Sheu HM, Tsai EM, Kuo KW. Solamargine induces apoptosis and enhances susceptibility to trastuzumab and epirubicin in breast cancer cells with low or high expression levels of HER2/neu. Biosci Rep 2009; 29(1): 35-45.
 12. Shiu LY, Liang CH, Huang YS, Sheu HM, Kuo KW. Downregulation of HER2/neu receptor by solamargine enhances anticancer drug-mediated cytotoxicity in breast cancer cells with high-expressing HER2/neu. Cell Biology and Toxicology 2008; 24(1): 1-10.
 13. Liang CH, Shiu LY, Chang LC, Sheu HM, Tsai EM, Kuo KW. Solamargine Enhances HER2 Expression and Increases the Susceptibility of Human Lung Cancer H661 and H69 Cells to Trastuzumab and Epirubicin. Chem Res Toxicol 2008; 21(2): 393-9.
 14. Liang CH, Liu LF, Shiu LY, Huang YS, Chang LC, Kuo KW. Action of solamargine on TNFs and cisplatin-resistant human lung cancer cells. Biochem Biophys Res Commun 2004; 322(3): 751-8.
 15. Li X, Zhao Y, Wu WK, Liu S, Cui M, Lou H. Solamargine induces apoptosis associated with p53 transcription-dependent and transcription-independent pathways in human osteosarcoma U2OS cells. Life Sci 2011; 88(7-8): 314-21.
 16. Kuo KW, Hsu SH, Li YP, Lin WL, Liu LF, Chang LC, et al. Anticancer activity evaluation of the solanum glycoalkaloid solamargine. Triggering apoptosis in human hepatoma cells. Biochem Pharmacol 2000; 60(12): 1865-73.
 17. Ding X, Zhu FS, Li M, Gao SG. Induction of apoptosis in human hepatoma SMMC-7721 cells by solamargine from Solanum nigrum L. J Ethnopharmacol 2012; 139(2): 599-604.
 18. Shiu LY, Chang LC, Liang CH, Huang YS, Sheu HM, Kuo KW. Solamargine induces apoptosis and sensitizes breast cancer cells to cisplatin. Food Chem Toxicol 2007; 45(11): 2155-64.
 19. Li X, Zhao Y, Ji M, Liu SS, Cui M, Lou HX. Induction of actin disruption and downregulation of P-glycoprotein expression by solamargine in multidrug-resistant K562/A02 cells. Chin Med J (Engl) 2011; 124(13): 2038-44.
 20. Sadeghnia HR, Ghorbani Hesari T, Mortazavian SM, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A. Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity on chicken chorioallantoic membrane. Biomed Res Int 2014; 2014: 625792.
 21. Ruggiero M, Bottaro DP, Liguri G, Gulisano M, Peruzzi B, Pacini S. 0.2 T magnetic field inhibits angiogenesis in chick embryo chorioallantoic membrane. Bioelectromagnetics 2004; 25(5): 390-6.
 22. Harris AL. Angiogenesis as a new target for cancer control. EJC Suppl 2003; 1(2): 1-12.
 23. Xu Y, Pan RL, Chang Q, Qin M, Liu Y, Tang JT. Experimental study of Solanum nigrum on inhibiting angiogenesis in chick chorioallantoic membrane. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2008; 33(5): 549-52. [In Chineses].
 24. Rundhaug JE. Matrix metalloproteinases and angiogenesis. J Cell Mol Med 2005; 9(2): 267-85.
 25. Sani IK, Marashi SH, Kalalinia F. Solamargine inhibits migration and invasion of human hepatocellular carcinoma cells through down-regulation of matrix metalloproteinases 2 and 9 expression and activity. Toxicol In Vitro 2015; 29(5): 893-900.