تأثیر مشاوره‌ی جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک و گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن و گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

6 متخصص روان‌پزشکی، بیمارستان امام حسین (ع) ملایر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: مشکلات جنسی در دوران بارداری، منشأ بسیاری از اختلافات بین فردی و زناشویی می‌باشد. الگوی تغییرات فعالیت جنسی در دوران بارداری، می‌تواند عملکرد جنسی و در نتیجه رضایت جنسی زن باردار را تحت تأثیر قرار دهد. مشاوره، می‌تواند مشکلاتی را که زن باردار در طی این دوران با آن روبه‌رو می‌شود، تا حد قابل قبولی کاهش دهد. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی تأثیر مشاوره بر اساس مدل Permission, limited information, specific suggestions, intensive therapy (PLISSIT) بر عملکرد جنسی زنان باردار انجام شد.روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی بود که بر روی 80 زن باردار 26-24 هفته که حداقل دارای یک مشکل جنسی تأیید شده از طرف روانظپزشک بودند، انجام شد. افراد به صورت تصادفی به روش بلوک جای‌گشتی در دو گروه مورد و شاهد تقسیم گردیدند. گروه مورد، توسط مامای آموزش دیده، بر اساس مدل PLISSIT مشاوره دریافت کردند و گروه شاهد، تنها مراقبت‌های معمول بارداری توسط مامای درمانگاه را دریافت کردند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌ی اطلاعات فردی و مامایی و پرسش‌نامه‌ی شاخص عملکرد جنسی زنان (Female sexual function index یا FSFI) جهت بررسی عملکرد جنسی زنان باردار در مراحل قبل، دو و چهار هفته بعد از مداخله استفاده شد. 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: پس از تعدیل اثر قبل از مداخله، بین میانگین نمره‌ی عملکرد جنسی و تمام حیطه‌های آن در دو گروه مورد و شاهد، در مرحله‌ی چهار هفته بعد از مداخله، اختلاف معنی‌داری وجود داشت (050/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مشاوره‌ی جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر بهبود عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری، مشاوره‌ی جنسی در دوران بارداری توصیه می‌شود. در ضمن، پیشنهاد می‌گردد که در مطالعات بعدی، تأثیر مشاوره‌ی جنسی در دوران بارداری بر رضایت جنسی نیز مورد سنجش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Sexual Consultation Based on PLISSIT Model (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy) on Sexual Function among Pregnant Women: A Randomized Controlled Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Behnaz Nejati 1
 • Farideh Kazemi 2
 • Seyedeh Zahra Masoumi 3
 • Parisa Parsa 4
 • Manoochehr Karami 5
 • Azra Mortazavi 6
1 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 PhD Candidate, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Mother and Child Care Research Center AND Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Associate Professor, Chronic Disease Research Center AND Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Iran
5 Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center AND Department of Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
6 Psychologist, Malayer Imam Hossein Hospital, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background: Sexual problems during pregnancy are the source of many interpersonal and marital conflicts. The pattern of changes in sexual activity during pregnancy can have an impact on sexual function and thus on sexual satisfaction in pregnant women. Counseling can reduce pregnant women's sexual problems during this time greatly. This study was conducted to determine the effect of counseling based on the PLISSIT model (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy) on sexual function in pregnant women.Methods: This randomized clinical trial study was conducted on 80 pregnant women with gestational age of 24-26 weeks, having at least one sexual problem confirmed by psychiatrists. They were divided randomly in basis of block permutation into two groups of intervention and control. The intervention group received counseling based on PLISSIT by a trained midwife and control group received regular prenatal care by a midwifery clinic. Demographic and midwifery, and Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire were used and completed for data collection before intervention, and 2 and 4 weeks after that. P-value of less than 0.05 was considered significant.Findings: After adjusting for pre-intervention score, there were significant differences between the mean score of sexual function, and all its domains, among experimental and control groups at the fourth week after the intervention (P < 0.05).Conclusion: As sexual counseling based on PLISSIT model improved sexual function in women during pregnancy in this research, using this model in primigravida is advised. Evaluation of this method in sexual satisfaction is recommended for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Counseling
 • Pregnancy
 • Sexual dysfunction
 1. Escudero-Rivas R, Carretero P, Cano A, Cruz M, Florido J. Modifications of sexual activity during uncomplicated pregnancy: a prospective investigation of Spanish women. Health 2013; 5(8): 1289-94.
 2. von Sydow K. Sexuality during pregnancy and after childbirth: a metacontent analysis of 59 studies. J Psychosom Res 1999; 47(1): 27-49.
 3. Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R, Manyonda I. Women's sexual health after childbirth. BJOG 2000; 107(2): 186-95.
 4. Pauleta JR, Pereira NM, Graca LM. Sexuality during pregnancy. J Sex Med 2010; 7(1 Pt 1): 136-42.
 5. Bartellas E, Crane JM, Daley M, Bennett KA, Hutchens D. Sexuality and sexual activity in pregnancy. BJOG 2000; 107(8): 964-8.
 6. Babazadeh R, Najmabadi KM, Masomi Z. Changes in sexual desire and activity during pregnancy among women in Shahroud, Iran. Int J Gynaecol Obstet 2013; 120(1): 82-4.
 7. Aslan G, Aslan D, Kizilyar A, Ispahi C, Esen A. A prospective analysis of sexual functions during pregnancy. Int J Impot Res 2005; 17(2): 154-7.
 8. Fok WY, Chan LY, Yuen PM. Sexual behavior and activity in Chinese pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(10): 934-8.
 9. Trutnovsky G, Haas J, Lang U, Petru E. Women's perception of sexuality during pregnancy and after birth. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2006; 46(4): 282-7.
 10. Masoumi SZ, Garousian M, Khani S, Oliaei SR, Shayan A. Comparison of quality of life, sexual satisfaction and marital satisfaction between fertile and infertile couples. Int J Fertil Steril 2016; 10(3): 290-6.
 11. DeJudicibus MA, McCabe MP. Psychological factors and the sexuality of pregnant and postpartum women. J Sex Res 2002; 39(2): 94-103.
 12. Jahanfar S, Molaeenezhad M. Textbook of sexual disorders. Tehran, Iran: Nashr-e-Salemi, Bijeh; 2001. [In Persian].
 13. Salehmoghaddam, Reza A, Aghebati F. Sexual dysfunction and related factors during pregnancy. Journal of Sex & Marital Therapy,. 2011;37:116-29.
 14. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Washington, DC: APA; 2003.
 15. Pauls RN, Occhino JA, Dryfhout VL. Effects of pregnancy on female sexual function and body image: a prospective study. J Sex Med 2008; 5(8): 1915-22.
 16. Serati M, Salvatore S, Siesto G, Cattoni E, Zanirato M, Khullar V, et al. Female sexual function during pregnancy and after childbirth. J Sex Med 2010; 7(8): 2782-90.
 17. Masters WH, Johnson VE, Kolodny RC. Human sexuality. New York, NY: Harper Collins College Publishers; 1995.
 18. Shojaa M, Jouybari L, Sanagoo A. The sexual activity during pregnancy among a group of Iranian women. Arch Gynecol Obstet 2009; 279(3): 353-6.
 19. Brtnicka H, Weiss P, Zverina J. Human sexuality during pregnancy and the postpartum period. Bratisl Lek Listy 2009; 110(7): 427-31.
 20. Rahmani A, Merghati Khoei E, Sadeghi N, Allahgholi L. Relationship between sexual pleasure and marital satisfaction. Iran J Nurs 2011; 24(70): 82-90. [In Persian].
 21. Ohadi B. Human sexual behavior. Isfahan, Iran: Sadegh Hedayat Press; 2004. [In Persian].
 22. Sunga KL, Bellolio MF, Gilmore RM, Cabrera D. Spontaneous retroperitoneal hematoma: etiology, characteristics, management, and outcome. J Emerg Med 2012; 43(2): e157-e161.
 23. Heydari M, Kiani Asiabar A, Faghihzade S. Couples' knowledge and attitude about sexuality in pregnancy. Tehran Univ Med J 2006; 64(9): 83-9. [In Persian].
 24. Allen L, Fountain L. Addressing sexuality and pregnancy in childbirth education classes. J Perinat Educ 2007; 16(1): 32-6.
 25. Ayaz S. Approach to sexual problems of patients with stoma by PLISSIT model: An alternative. Sex Disabil 2009; 27(2): 71-81.
 26. MacLaren A. Primary care for women. Comprehensive sexual health assessment. J Nurse Midwifery 1995; 40(2): 104-19.
 27. Berek JS. Berek and Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.
 28. Rostamkhani F, Ozgoli G, Merghati Khoei E. Change in women sexual responses with using consultation based on PLISSIT model. Proceedings of the 1st International and 4th National Congress on health Education and Promotion; 2011 May 16-19; Tabriz, Iran.
 29. Nobre PJ, Pinto-Gouveia J, Gomes FA. Prevalence and comorbidity of sexual dysfunctions in a Portuguese clinical sample. J Sex Marital Ther 2006; 32(2): 173-82.
 30. Thorne FC. Integrative psychology. Brandon, VT: Clinical Psychology Publishing Co; 1967.
 31. Rostamkhani F, Ozgoli G, Merghati Khoei E, Jafari F, Alavi Majd H. Effectiveness of the PLISSIT-based counseling on sexual function of women. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2012; 22(76): 1-9. [In Persian].
 32. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther 2000; 26(2): 191-208.
 33. Mohammadi K, Heydari M, Faghihzadeh S. The Female Sexual Function Index (FSFI): Validation of the Iranian version. Payesh Health Monit 2008; 7(3): 269-78. [In Persian].
 34. Ebrahimipour H, Jalambadany Z, Peyman N, Ismaili H, Vafaii Najjar A. Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centers. J Birjand Univ Med Sci 2013; 20(1): 58-67. [In Persian].
 35. Vural BK, Temel AB. Effectiveness of premarital sexual counselling program on sexual satisfaction of recently married couples. Sex Health 2009; 6(3): 222-32.
 36. RIAZI H, Banoozadeh S, Moghim Beigi A, Amini L. The effect of sexual health education on sexual function during pregnancy. Payesh Health Monit 2013; 12(4): 367-74. [In Persian].
 37. Bastani F, Haidarnia A, Vafaie M, Kazem-nejad A, Kashanian M. The effect of relaxation training based on self-efficacy theory on mental health of pregnant women. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2006; 12(2): 109-16. [In Persian].
 38. Abouzari-Gazafroodi K, Najafi F, Kazemnejad E, Rahnama P, Montazeri A. Demographic and obstetric factors affecting women's sexual functioning during pregnancy. Reprod Health 2015; 12: 72.
 39. Ebrahimian A, Heydari M, Saberi Zafar Ghandi MB, Delavari S. Comparing sexual dysfunctions in men before and during their wives' pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(33): 19-25.