بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تشنج ناشی از تب (Febrile convulsion یا FC)، شایع‌ترین اختلال مغز و اعصاب در اطفال است که با بالا رفتن حرارت بدن در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله اتفاق می‌افتد و شیوع 4-3 درصد دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی کودکان مبتلا به FC در اصفهان بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، بر روی کودکانی که در سال‌های 93-1390 با تشخیص FC در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده بودند، انجام شد. کلیه‌ی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی بیماران از پرونده‌ها استخراج و ثبت گردید.یافته‌ها: در این مطالعه، پرونده‌ی 1218 بیمار مبتلا به FC با میانگین سنی 50/16 ± 33/24 ماه تحت بررسی قرار گرفت که 8/58 درصد پسر بودند. در مجموع، 0/81 درصد از موارد تشنج، از نوع ساده و 0/19 درصد از نوع کمپلکس بود. در 8/21 درصد، سابقه‌ی قبلی FC دیده شد و 4/26 درصد، سابقه‌ی فامیلی مثبت FC داشتند. بیشترین شیوع FC در فصل زمستان بود و حدود 0/10 درصد از کودکان سابقه‌ی بستری در دوران نوزادی داشتند. 0/34 درصد از کودکان به صورت زایمان طبیعی و 0/66 درصد به صورت سزارین به دنیا آمده بودند. بین نوع FC با نوع زایمان و سابقه‌ی فامیلی FC رابطه‌ی آماری معنی‌داری وجود داشت. بین عود FC با جنس، فصل و سابقه‌ی فامیلی FC رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده شد.نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، FC در جنس پسر، در دو سال اول زندگی و در فصل زمستان شیوع بیشتری داشت. فراوانی تشنج کمپلکس در کودکانی که به صورت سزارین به دنیا آمده بودند و همچنین در کودکانی که سابقه‌ی فامیلی FC داشتند، بیشتر بود. سابقه‌ی فامیلی مثبت نیز فراوانی عود FC را افزایش می‌داد. شناخت عوامل مرتبط با عود FC، می‌تواند در پیش‌گیری و درمان آن کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic, Demographic, and Clinical Features in Children with Febrile Convulsion in Isfahan City Teaching Hospitals, Iran

نویسندگان [English]

 • Rasool Kermani 1
 • Fatemeh Moslemi 2
 • Jafar Nasiri 1
 • Roya Kelishadi 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Febrile convulsion (FC) is the most common neurologic disorder in children. It occurs in children aged 6 months to 5 years, with a prevalence of 3-4%. This study aimed to evaluate the epidemiologic, demographic, and clinical features in children with febrile convulsion in Isfahan City, Iran.Methods: This retrospective study was conducted in children with febrile convulsion, who were hospitalized in teaching hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Epidemiologic, demographic, and clinical variables were excluded from patient's records.Findings: 1218 patient's records with mean age of 24.33 ± 16.5 months were evaluated; 58.8% of them were boys. Overall, 81% of febrile convulsions were simple and 19% were complex. 10 percent had a history of neonatal hospital admission. In total, 34% and 66% were delivered by normal vaginal delivery and cesarean section, respectively. There was significant correlation between type of febrile convulsion and family history of it and childbirth type. Recurrence of febrile convulsion was related to gender, season, and family history of febrile convulsion significantly.Conclusion: Febrile convulsion was more prevalent in boys, in the first two-years of life, and in winter. Complex febrile convulsion was more prevalent in children with cesarean section delivery and positive family history of febrile convulsion. The positive family history of febrile convulsion increased the risk of its recurrence. Identifying factors related to recurrent febrile convulsion may help in prevention and treatment modalities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Febrile convulsion
 • Frequency
 • Risk Factors
 • Children
 1. Delpisheh A, Veisani Y, Sayehmiri K, Fayyazi A. Febrile seizures: Etiology, prevalence, and geographical variation. Iran J Child Neurol 2014; 8(3): 30-7.
 2. Fallah R, Karbasi SA. Recurrence of febrile seizure in Yazd, Iran. Turk J Pediatr 2010; 52(6): 618-22.
 3. Kliegman RM, Stanton BMD, St.Geme J, Schor NF. Nelson Textbook of pediatrics. 20th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2015.
 4. Vestergaard M, Pedersen MG, Ostergaard JR, Pedersen CB, Olsen J, Christensen J. Death in children with febrile seizures: a population-based cohort study. Lancet 2008; 372(9637): 457-63.
 5. Namakin K, Sharifzadeh GR, Rezaee S. Demographic and clinical characteristic of febrile convulsion in children admitted in Valiasr hospital of Birjand. J Birjand Univ Med Sci 2010; 17(4): 281-7. [In Persian].
 6. Ashrafzadeh F, Hashernzadeh A, Malek A. Acute otitis media in children with febrile convulsion. Iran J Otorhinolaryngol 2004; 16(1): 33-9. [In Persian].
 7. Fallah R, Akhavan- Karbasi S, Mir-Naseri F. Evaluation of demographic and clinical characteristics of first febrile seizures in children. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2009; 16(5): 61-5. [In Persain].
 8. Sanaei Dashty A, Akhlaghi A K, Pazoki R. Clinical risk factors of febrile seizure in children in a university hospital in Bushehr port. Iran South Med J 2007; 9(2): 168-74. [In Persian].
 9. Hussain S, Tarar SH. Febrile seizrues: Demographic, clinical and etiological profile of children admitted with febrile seizures in a tertiary care hospital. J Pak Med Assoc 2015; 65(9): 1008-10.
 10. Chung B, Wat LC, Wong V. Febrile seizures in southern Chinese children: incidence and recurrence. Pediatr Neurol 2006; 34(2): 121-6.
 11. Bessisso MS, Elsaid MF, Almula NA, Kadomi NK, Zeidan SH, Azzam SB, et al. Recurrence risk after a first febrile convulsion. Saudi Med J 2001; 22(3): 254-8.
 12. Khodapanahandeh F. A survey on 107 children with febrile convulsion in Firooz-Abadi Hospital. Razi J Med Sci 2001; 8(25): 269-72. [In Persian].
 13. Naghavi M, Sobhani A, Kharazi H. Recurrence of attack and associated factors in children with febril convulsion admitted in hospital. J Guilan Univ Med Sci 2000; 9(35-36): 22-7. [In Persian].
 14. Veisani Y, Delpisheh A, Sayehmiri K. Familial history and recurrence of febrile seizures; a systematic review and meta-analysis. Iran J Pediatr 2013; 23(4): 389-95.
 15. Tosun A, Koturoglu G, Serdaroglu G, Polat M, Kurugol Z, Gokben S, et al. Ratios of nine risk factors in children with recurrent febrile seizures. Pediatr Neurol 2010; 43(3): 177-82.
 16. Jeong JH, Lee JH, Kim K, Jo YH, Rhee JE, Kwak YH, et al. Rate of and risk factors for early recurrence in patients with febrile seizures. Pediatr Emerg Care 2014; 30(8): 540-5.
 17. Sharawat IK, Singh J, Dawman L, Singh A. Evaluation of risk factors associated with first episode febrile seizure. J Clin Diagn Res 2016; 10(5): SC10-SC13.