بررسی یافته‌های بالینی، عوارض و سیر بیماری درکودکان مبتلا به Henoch-Schonlein Purpura در بیمارستان امام حسین اصفهان، 93-1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و پژوهشکده‌ی پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: Henoch-Schonlein Purpura، یک واسکولیت شایع کودکان است که علایم اصلی آن شامل راش‌های پوستی، دردهای مفصلی یا التهاب مفصلی، درد شکمی و درگیری کلیوی است. تشخیص این بیماری، بر اساس علایم بالینی است. طبق مطالعات گذشته، مشاهده شده است که علایم بیماری در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی علایم، سیر بالینی و عوارض این بیماری در کودکان ایران بود.روش‌ها: در این مطالعه که به صورت گذشته‌نگر انجام شد، کلیه‌ی بیمارانی که بر اساس معیارهای بالینی با تشخیص Henoch-Schonlein Purpura در سال‌های 93-1390 در بیمارستان امام حسین (ع) بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، علایم بالینی، نتایج آزمایش‌ها و عوارض بیماری از پرونده‌های بیماران جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: این مطالعه، بر روی 106 بیمار انجام شد که نسبت پسر به دختر در آنان 1/2 به 1 و میانگین سن ابتلای کودکان 5/0 ± 7/5 سال بود. در این مطالعه، علایم پوستی در 100 درصد بیماران، درد یا التهاب مفصل در 76 درصد، دردهای شکمی در 62 درصد، تب در 30 درصد، درگیری کلیه در 29 درصد، خونریزی‌های گوارشی در 22 درصد، ادم بیضه‌ها در 11 درصد و در هم‌روی روده (انواژیناسیون یا Anvagination) در 8/1 درصد بیماران وجود داشت. شایع‌ترین یافته‌ی آزمایشگاهی افزایش Erythrocyte sedimentation rate (ESR) در 100 درصد بیماران و C-reactive protein (CRP) در 58 درصد بیماران بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، در بیماران Henoch-Schonlein Purpura علایم گوارشی شامل درد شکم خونریزی گوارشی و انواژیناسیون نسبت به مطالعات دیگر شیوع بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Clinical Manifestations, Complications, and Disease Course in Children Admitted with Henoch-Schonlein Purpura in Imam Hossain Hospital, Isfahan, Iran, during 2011-2014

نویسندگان [English]

 • Tooba Momen 1
 • Mohsen Jari 2
 • Hasan Nasimi 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine AND Research Institute for Primary Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Henoch-Schonlein purpura (HSP) is a common childhood systemic vasculitis with clinical characteristics of cutaneous palpable purpura, arthralgia/arthritis, abdominal pain, and renal involvement. The diagnosis of Henoch-Schonlein purpura is usually based upon clinical manifestations of the disease; but, clinical manifestations are different in various countries. We aimed to find the frequency of clinical manifestations of this disease in Iran.Methods: A retrospective study was performed on children discharged with diagnosis of Henoch-Schonlein purpura from Imam Hossain Children's Hospital, Isfahan, Iran, during 2011 to 2014. Symptoms, signs, laboratory data, treatment, and outcomes were collected via reviewing medical charts.Findings: The sample consisted of 106 children. There was a male predominance with male-to-female ratios of 2.1:1 and the mean age was 5.7 ± 0.5 years. Clinical manifestation of purpura was present in 100%, arthritis/arthralgia in 76%, abdominal pain in 62%, fever in 30%, renal involvement in 29%, gastrointestinal tract bleeding (GIB) in 22%, scrotal edema in 11%, and intussusception in 1.8% of the cases. The most frequent laboratory abnormalities consisted of high erythrocyte sedimentation rate (ESR) in 100%, and C-reactive protein (CRP) in 58 % of the cases.Conclusion: Our findings indicate that there are higher incidences of abdominal pain, gastrointestinal tract bleeding, and intussusception in our sample compared to other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Henoch-Schonlein Purpura
 • Complications
 • Vasculitis
 1. Yang YH, Yu HH, Chiang BL. The diagnosis and classification of Henoch-Schonlein purpura: An updated review. Autoimmun Rev 2014; 13(4-5): 355-8.
 2. Trapani S, Micheli A, Grisolia F, Resti M, Chiappini E, Falcini F, et al. Henoch Schonlein purpura in childhood: Epidemiological and clinical analysis of 150 cases over a 5-year period and review of literature. Semin Arthritis Rheum 2005; 35(3): 143-53.
 3. Gardner-Medwin JM, Dolezalova P, Cummins C, Southwood TR. Incidence of Henoch-Schonlein purpura, Kawasaki disease, and rare vasculitides in children of different ethnic origins. Lancet 2002; 360(9341): 1197-202.
 4. Saulsbury FT. Henoch-Schonlein purpura in children. Report of 100 patients and review of the literature. Medicine (Baltimore) 1999; 78(6): 395-409.
 5. Soreide K. Surgical management of nonrenal genitourinary manifestations in children with Henoch-Schonlein purpura. J Pediatr Surg 2005; 40(8): 1243-7.
 6. Bulun A, Topaloglu R, Duzova A, Saatci I, Besbas N, Bakkaloglu A. Ataxia and peripheral neuropathy: rare manifestations in Henoch-Schonlein purpura. Pediatr Nephrol 2001; 16(12): 1139-41.
 7. Ozen S, Ruperto N, Dillon MJ, Bagga A, Barron K, Davin JC, et al. EULAR/PReS endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides. Ann Rheum Dis 2006; 65(7): 936-41.
 8. Ozen S, Pistorio A, Iusan SM, Bakkaloglu A, Herlin T, Brik R, et al. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria. Ann Rheum Dis 2010; 69(5): 798-806.
 9. Calvino MC, Llorca J, Garcia-Porrua C, Fernandez-Iglesias JL, Rodriguez-Ledo P, Gonzalez-Gay MA. Henoch-Schonlein purpura in children from northwestern Spain: A 20-year epidemiologic and clinical study. Medicine (Baltimore) 2001; 80(5): 279-90.
 10. Chang WL, Yang YH, Lin YT, Chiang BL. Gastrointestinal manifestations in Henoch-Schonlein purpura: A review of 261 patients. Acta Paediatr 2004; 93(11): 1427-31.
 11. Moradi Nejad MH, Choomali B, Esfhany T. A report of 194 cases with henoch schoenlein purpura in Iranian pediatrics. Jundishapur Sci Med J 2005; 4(2): 116-22. [In Persian].
 12. Teng X, Wang Y, Lin N, Sun M, Wu J. Evaluation of serum procalcitonin and C-reactive protein levels as biomarkers of Henoch-Schonlein purpura in pediatric patients. Clin Rheumatol 2016; 35(3): 667-71.
 13. Hong J, Yang HR. Laboratory markers indicating gastrointestinal involvement of henoch-schonlein purpura in children. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2015; 18(1): 39-47.