بررسی پلی‌مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 10 (-819C/T) در بیماران با عفونت مزمن هپاتیت B

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم پایه و اپیدمیولوژی بیماری‌های دستگاه گوارش، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی علوم سلولی و متولکولی، مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از آب و غذا، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 استادیار، مرکز تحقیقات علوم پایه و اپیدمیولوژی بیماری‌های دستگاه گوارش، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

8 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، پژوهشکده‌ی بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت هپاتیت B به لحاظ اپیدمیولوژیکی یک معضل عمده به حساب می‌آید. نتایج بالینی عفونت با ویروس هپاتیت B بین افراد مختلف، از پاک‌سازی خود به ‌خود ویروس از بدن تا هپاتیت مزمن، متفاوت است. این تنوع، می‌تواند به دلیل واریاسیون در ژن‌های کد کننده‌ی سیتوکاین‌ها باشد. تصور می‌شود اینترلوکین 10 (Interleukin-10)، به عنوان یک سیتوکاین ضد التهابی بر حساسیت به عفونت هپاتیت B اثرگذار باشد. این مطالعه، با هدف بررسی نقش پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی -819C/T (rs1800871) پروموتر ژن اینترلوکین 10 به عنوان نشانگر برای پیش‌آگهی از استعداد ابتلا به عفونت مزمن هپاتیت B انجام گرفت.روش‌ها: از 122 نفر که نتیجه‌ی آزمایش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) آن‌ها برای عفونت هپاتیت B مثبت شده بود (گروه مورد)، نمونه‌ی خون دریافت شد. 138 فرد سالم نیز گروه شاهد را تشکیل دادند. برای بررسی پلی‌مورفیسم و تعیین ژنوتیپ، از روش واکنش زنجیره‌ی پلیمراز- پلی‌مورفیسم طول قطعه‌ی محدود (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism یا PCR-RFLP) استفاده شد.یافته‌ها: نتایج بیانگر فراوانی بالاتر ژنوتیپ CT در مبتلایان به هپاتیت B (8/50 درصد)، در مقایسه با افراد شاهد (6/32 درصد) بود. اختلاف معنی‌داری به لحاظ آماری در فراوانی ژنوتیپی (007/0 = P) و آللی (018/0 = P) پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی -819C/T پروموتر ژن اینترلوکین 10 بین گروه مورد (مبتلایان به هپاتیت B) و گروه شاهد مشاهده شد.نتیجه‌گیری: پلی‌مورفیسم -819C/T اینترلوکین 10 می‌تواند با عفونت مزمن هپاتیت B مرتبط باشد و این پلی‌مورفیسم را شاید بتوان به عنوان عامل احتمالی پیش‌آگهی از پیشرفت عفونت مزمن هپاتیت B در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Interleukin-10 Gene Promoter Polymorphism (-819 C/T) in Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Sadat Mirfakhar 1
 • Seyed Reza Mohebbi 2
 • Seyed Masoud Hosseini 3
 • Pedram Azimzadeh 4
 • Mahsa Saeedi-Niasar 5
 • Afsaneh Sharifian 6
 • Hamid Asadzadeh-Aghdaei 7
 • Mohammad Reza Zali 8
1 Basic and Molecular Epidemiology of Gastrointestinal Disorders Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Microbiology, School of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 PhD, Foodborne and Waterborne Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Associate Professor, Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 Assistant Professor, Basic and Molecular Epidemiology of Gastrointestinal Disorders Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
8 Professor, Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Hepatitis B infection is a major epidemiological problem. The clinical outcome of hepatitis B virus infection varies between individuals from spontaneous viral clearance to chronic hepatitis. This diversity may be due to variations in genes encoding cytokines. Interleukin 10, as an anti-inflammatory cytokine, may have an effect on susceptibility to hepatitis B infection. The aim of this study was to investigate the role of interleukin-10 gene promoter polymorphism (-819 C/T) (rs1800871) as a possible factor for predicting susceptibility to chronic hepatitis B virus infection.Methods: Blood samples were collected from 122 patients with hepatitis B according to positive result of the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and 138 healthy subjects as control group. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) assay was used for polymorphism genotyping.Findings: There was a higher frequency of CT genotype among the patients with hepatitis B (50.8%) in comparison with healthy controls (32.6%). Statistically significant differences were found in the genotype (P = 0.007) and allele (P = 0.018) frequencies of interleukin-10 gene promoter polymorphism (-819 C/T) between the patients with hepatitis B and healthy controls.Conclusion: Our findings indicate that interleukin-10 gene promoter polymorphism (-819 C/T) may be associated with chronic hepatitis B virus infection and it can serve as a possible predictive factor for the development of chronic hepatitis B infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cytokine
 • Interleukin-10
 • Single Nucleotide Polymorphism
 • Chronic hepatitis B
 1. Ouyang W, Rutz S, Crellin NK, Valdez PA, Hymowitz SG. Regulation and functions of the IL-10 family of cytokines in inflammation and disease. Annu Rev Immunol 2011; 29: 71-109.
 2. Mosser DM, Zhang X. Interleukin-10: New perspectives on an old cytokine. Immunol Rev 2008; 226: 205-18.
 3. Asadullah K, Sterry W, Volk HD. Interleukin-10 therapy--review of a new approach. Pharmacol Rev 2003; 55(2): 241-69.
 4. Sabat R. IL-10 family of cytokines. Cytokine Growth Factor Rev 2010; 21(5): 315-24.
 5. Fickenscher H, Hor S, Kupers H, Knappe A, Wittmann S, Sticht H. The interleukin-10 family of cytokines. Trends Immunol 2002; 23(2): 89-96.
 6. Mege JL, Meghari S, Honstettre A, Capo C, Raoult D. The two faces of interleukin 10 in human infectious diseases. Lancet Infect Dis 2006; 6(9): 557-69.
 7. Conde SR, Feitosa RN, Freitas FB, Hermes RB, Demachki S, Araujo MT, et al. Association of cytokine gene polymorphisms and serum concentrations with the outcome of chronic hepatitis B. Cytokine 2013; 61(3): 940-4.
 8. Truelove AL, Oleksyk TK, Shrestha S, Thio CL, Goedert JJ, Donfield SM, et al. Evaluation of IL10, IL19 and IL20 gene polymorphisms and chronic hepatitis B infection outcome. Int J Immunogenet 2008; 35(3): 255-64.
 9. Javor J, Kralinsky K, Sadova E, Cervenova O, Bucova M, Olejarova M, et al. Association of interleukin-10 gene promoter polymorphisms with susceptibility to acute pyelonephritis in children. Folia Microbiol (Praha) 2014; 59(4): 307-13.
 10. Swiatek BJ. Is interleukin-10 gene polymorphism a predictive marker in HCV infection? Cytokine Growth Factor Rev 2012; 23(1-2): 47-59.
 11. Dai L, Huang H, Lu Y, Wu X. Allele polymorphisms of interleukin-10 and hepatitis B, C virus infection. Chin Med J 2010; 123(10): 1338-44.
 12. Miyazoe S, Hamasaki K, Nakata K, Kajiya Y, Kitajima K, Nakao K, et al. Influence of interleukin-10 gene promoter polymorphisms on disease progression in patients chronically infected with hepatitis B virus. Am J Gastroenterol 2002; 97(8): 2086-92.
 13. Hollegaard MV, Bidwell JL. Cytokine gene polymorphism in human disease: On-line databases, Supplement 3. Genes Immun 2006; 7(4): 269-76.
 14. Azimzadeh P, Romani S, Mirtalebi H, Fatemi SR, Kazemian S, Khanyaghma M, et al. Association of co-stimulatory human B-lymphocyte antigen B7-2 (CD86) gene polymorphism with colorectal cancer risk. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2013; 6(2): 86-91.
 15. Karimi K, Arkani M, Safaei A, Pourhoseingholi MA, Mohebbi SR, Fatemi SR, et al. Association of leptin receptor gene Gln223Arg polymorphism with susceptibility to colorectal cancer. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2011; 4(4): 192-8.
 16. Koziel MJ. Cytokines in viral hepatitis. Semin Liver Dis 1999; 19(2): 157-69.
 17. Rehermann B, Nascimbeni M. Immunology of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection. Nat Rev Immunol 2005; 5(3): 215-29.
 18. Gao QJ, Liu DW, Zhang SY, Jia M, Wang LM, Wu LH, et al. Polymorphisms of some cytokines and chronic hepatitis B and C virus infection. World J Gastroenterol 2009; 15(44): 5610-9.
 19. Bidwell J, Keen L, Gallagher G, Kimberly R, Huizinga T, McDermott MF, et al. Cytokine gene polymorphism in human disease: on-line databases, supplement 1. Genes Immun 2001; 2(2): 61-70.
 20. Haukim N, Bidwell JL, Smith AJ, Keen LJ, Gallagher G, Kimberly R, et al. Cytokine gene polymorphism in human disease: On-line databases, supplement 2. Genes Immun 2002; 3(6): 313-30.
 21. Khanizadeh S, Ravanshad M, Mohebbi SR, Naghoosi H, Abrahim TM, Mousavi Nasab SD, et al. Polymorphisms within the promoter region of the gamma interferon (IFN-gamma) receptor1 gene are associated with the susceptibility to chronic HBV infection in an Iranian population. Hepat Mon 2012; 12(11): e7283.
 22. Behelgardi A, Hosseini SM, Mohebbi SR, Azimzadeh P, Derakhshani S, Karimi K, et al. A Study on genetic association of interleukin-16 single nucleotide polymorphism (rs1131445) with chronic hepatitis b virus infection in Iranian patients. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(11): e23411.
 23. Bagheri-Mansoori MH, Sharifi Z, Sanati MH, Shahzadeh-Fazeli A, Farhangnia M. The survey on -592 polymorphism of interlukin-10 in hepatitis B virus infected patients. J Isfahan Med Sch 2014; 31(271): 2434-41. [In Persian].
 24. Talaat RM, Dondeti MF, El-Shenawy SZ, Khamiss OA. Association between IL-10 gene promoter polymorphism and hepatitis B viral infection in an Egyptian population. Biochem Genet 2014; 52(9-10): 387-402.
 25. Sofian M, Kalantar E, Aghakhani A, Hosseini S, Banifazl M, Eslamifar A, et al. No correlation between interleukin-10 gene promoter polymorphisms and hepatitis B virus infection outcome. Hepat Mon 2013; 13(5): e8803.
 26. Srivastava M, Ranjan A, Choudhary JK, Tripathi MK, Verma S, Dixit VK, et al. Role of proinflammatory cytokines (interferon gamma) and anti-inflammatory cytokine (interleukin-10) gene polymorphisms in chronic hepatitis B infection: An Indian scenario. J Interferon Cytokine Res 2014; 34(7): 547-51.
 27. Sepahi S, Pasdar A, Ahadi M, Gerayli S, Rostami S, Meshkat Z. Haplotype analysis of interleukin-10 gene promoter polymorphisms in chronic hepatitis C infection: A case control study. Viral Immunol 2014; 27(8): 398-403.
 28. Rasouli M, Kiani S, Beh bin M. Interleukin-10 gene promoter polymorphisms and susceptibility to brucellosis in Iranian patients. Iran South Med J 2009; 11(2): 129-38. [In Persian].
 29. Mirahmadian M, Kalantar F, Heidari G, Safdarian L, Mansouri R, Amirzargar AA. Association of tumor necrosis factor-alpha and interleukin-10 gene polymorphisms in Iranian patients with pre-eclampsia. Am J Reprod Immunol 2008; 60(2): 179-85.
 30. Kamali-Sarvestani E, Zolghadri J, Gharesi-Fard B, Sarvari J. Cytokine gene polymorphisms and susceptibility to recurrent pregnancy loss in Iranian women. J Reprod Immunol 2005; 65(2): 171-8.
 31. Pereira FA, Pinheiro da Silva NN, Rodart IF, Carmo TM, Lemaire DC, Reis MG. Association of TGF-beta1 codon 25 (G915C) polymorphism with hepatitis C virus infection. J Med Virol 2008; 80(1): 58-64.
 32. Afzal MS, Tahir S, Salman A, Baig TA, Shafi T, Zaidi NU, et al. Analysis of interleukin-10 gene polymorphisms and hepatitis C susceptibility in Pakistan. J Infect Dev Ctries 2011; 5(6): 473-9.
 33. de Souza Campos M, Schinonni MI, Freir SM. Clinical manifestations of Hepatitis B: its association with serum profile of cytokine genetic polymorphism. Rev Cienc Med Biol Salvador 2013; 12(Special): 501-5.
 34. Edwards-Smith CJ, Jonsson JR, Purdie DM, Bansal A, Shorthouse C, Powell EE. Interleukin-10 promoter polymorphism predicts initial response of chronic hepatitis C to interferon alfa. Hepatology 1999; 30(2): 526-30.
 35. Wang S, Huang D, Sun S, Ma W, Zhen Q. Interleukin-10 promoter polymorphism predicts initial response of chronic hepatitis B to interferon alfa. Virol J 2011; 8: 28.
 36. Khan AJ, Saraswat VA, Choudhuri G, Parmar D, Negi TS, Mohindra S. Association of interleukin-10 polymorphisms with chronic hepatitis C virus infection in a case-control study and its effect on the response to combined pegylated interferon/ribavirin therapy. Epidemiol Infect 2015; 143(1): 71-80.
 37. Bineshian F, Irajian G, Bagheri Mansoori M H, Sharifi Z. The relationship between IL-10 (-819 C/T) polymorphism and Hepatitis B infection. Iran J Med Microbiol 2016; 10(3): 47-53. [In Persian].