مقایسه‌ی نتایج بالینی استفاده از دو تکنیک گچ‌گیری Spica در شکستگی‌های تنه‌ی فمور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 پزشک عمومی، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: شکستگی شافت فمور، شایع‌ترین آسیب عمده‌ی ارتوپدی در اطفال است. به طور معمول، از دو روش گچ‌گیری Spica جهت درمان شکستگی‌های ایزوله‌ی شافت فمور در کودکان زیر 8 سال استفاده می‌شود. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی این دو روش و مزایا و معایب آن‌ها طراحی و انجام شد.روش‌ها: این مطالعه، به صورت مورد- شاهدی روی 35 کودک 6-2 سال با شکستگی شافت فمور ایزوله که به بیمارستان شهید باهنر کرمان مراجعه کردند، انجام شد. کلیه‌ی بیماران به مدت 6 ماه پی‌گیری شدند. 17 بیمار تحت گچ‌گیری به روش نوع 1 (90/90) و 18 بیمار تحت گچ‌گیری به روش نوع 2 (45/45) قرار گرفتند. بیماران از لحاظ طول اندام، دفورمیتی انگولار، قدرت عضلانی، آسیب عصبی- عروقی، سندرم کمپارتمان و آسیب‌های پوستی بررسی شدند. پس از باز کردن گچ، پرسش‌نامه‌ی طراحی شده در مورد فعالیت‌های کودک، توسط والدین جواب داده شد.یافته‌ها: تمامی بیماران در هر دو گروه پس از حداکثر 8 هفته جوش‌خوردگی (Union) کامل داشتند. در گروه 45/45 میانگین میزان دشواری در حرکت کردن به اطراف 41/2 ± 77/5 و در گروه 90/90 این میزان 43/1 ± 05/8 به دست آمد که تفاوت دو گروه معنی‌دار بود (002/0 = P). میزان دشواری ترک خانه و محوطه‌ی منزل توسط بیماران در گروه 45/45 معادل 94/2 ± 77/5 و در گروه 90/90 برابر 76/1 ± 00/8 به دست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار داشت (011/0 = P).نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Findings in 2 Techniques of Spica Casting in Treatment of Femoral Shaft Fractures in Children

نویسندگان [English]

 • Amir Reza Sadeghifar 1
 • Morteza Hashemian 2
 • Ali Saeedi 3
 • Farzaneh Fadaee-Kermani 4
1 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 General Practitioner, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Femoral shaft fracture is the most prevalent major orthopedic injury in children. Usually, we use two methods for spica casting for femoral shaft fractures. This survey aimed two compare them.Methods: This single-blind randomized clinical trial study was performed on the 35 2- to 6-years-old patients with isolated and non-complicate femoral shaft fracture referred to Shahid Bahonar hospital, Kerman, Iran. All the patients were followed for 6 months. 17 patients were treated with type 1 method (90/90 casting) and 18 ones underwent type 2 method (45/45 casting). Patient was examined in regard of limb length, angular deformity, muscle power, neurovascular lesion, compartment syndrome, and dermal injury. After opening the cast, a researcher-made questionnaire about the child's activities was completed by parents.Findings: In all the patients in both groups, after maximum of 8 weeks, union was completed. The average difficulty in moving around independently was 5.77 ± 2.41 and 8.05 ± 1.43 in 45/45 and 90/90 groups, respectively, with a significant difference (P = 0.002). The average difficulty rate of leaving family residence or was 5.77 ± 2.94 and 8.00 ± 1.76 in 45/45 and 90/90 groups, respectively, which was statistically different (P = 0.011).Conclusion: Based on the results of the present study, it seems that the child is more comfortable with 45/45 spica cast.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Femur fracture
 • Fracture fixation
 • Compartment syndrome
 1. Flynn JM, Schwend RM. Management of pediatric femoral shaft fractures. J Am Acad Orthop Surg 2004; 12(5): 347-59.
 2. Loder RT, O'Donnell PW, Feinberg JR. Epidemiology and mechanisms of femur fractures in children. J Pediatr Orthop 2006; 26(5): 561-6.
 3. Fry K, Hoffer MM, Brink J. Femoral shaft fractures in brain-injured children. J Trauma 1976; 16(5): 371-3.
 4. Hedequist DJ, Sink E. Technical aspects of bridge plating for pediatric femur fractures. J Orthop Trauma 2005; 19(4): 276-9.
 5. Hinton RY, Lincoln A, Crockett MM, Sponseller P, Smith G. Fractures of the femoral shaft in children. Incidence, mechanisms, and sociodemographic risk factors. J Bone Joint Surg Am 1999; 81(4): 500-9.
 6. Landin LA. Fracture patterns in children. Analysis of 8,682 fractures with special reference to incidence, etiology and secular changes in a Swedish urban population 1950-1979. Acta Orthop Scand Suppl 1983; 202: 1-109.
 7. Cassinelli EH, Young B, Vogt M, Pierce MC, Deeney VF. Spica cast application in the emergency room for select pediatric femur fractures. J Orthop Trauma 2005; 19(10): 709-16.
 8. Rahimi H, Gharehdaghi M, Birjandinejad A, Mirkazemi M, Azimi H. Comparison between closed (immediate spica, traction/spica cast) and open fixation (plate fixation) in femoral shaft fractures in children below nine years old who had recoursed to Mashhad Imam Reza Hospital From 2002 to 2007. Razavi Int J Med 2013; 1(1): 26-9.
 9. Reeves RB, Ballard RI, Hughes JL. Internal fixation versus traction and casting of adolescent femoral shaft fractures. J Pediatr Orthop 1990; 10(5): 592-5.
 10. Beaty JH, Kasser JR. Rockwood and Wilkins' fractures in children. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009.p. 797-841.
 11. Kirby RM, Winquist RA, Hansen ST, Jr. Femoral shaft fractures in adolescents: a comparison between traction plus cast treatment and closed intramedullary nailing. J Pediatr Orthop 1981; 1(2): 193-7.
 12. Leu D, Sargent MC, Ain MC, Leet AI, Tis JE, Sponseller PD. Spica casting for pediatric femoral fractures: a prospective, randomized controlled study of single-leg versus double-leg spica casts. J Bone Joint Surg Am 2012; 94(14): 1259-64.
 13. Soomro BA, Kella NL. Femoral shaft fractures in children treated by early spica cast. Pak J Surg 2008; 13(3): 103-7.
 14. Mubarak SJ, Frick S, Sink E, Rathjen K, Noonan KJ. Volkmann contracture and compartment syndromes after femur fractures in children treated with 90/90 spica casts. J Pediatr Orthop 2006; 26(5): 567-72.
 15. Humberger FW, Eyring EJ. Proximal tibial 90-90 traction in treatment of children with femoral-shaft fractures. J Bone Joint Surg Am 1969; 51(3): 499-504.
 16. Hughes BF, Sponseller PD, Thompson JD. Pediatric femur fractures: effects of spica cast treatment on family and community. J Pediatr Orthop 1995; 15(4): 457-60.
 17. Czertak DJ, Hennrikus WL. The treatment of pediatric femur fractures with early 90-90 spica casting. J Pediatr Orthop 1999; 19(2): 229-32.
 18. Illgen R, Rodgers WB, Hresko MT, Waters PM, Zurakowski D, Kasser JR. Femur fractures in children: treatment with early sitting spica casting. J Pediatr Orthop 1998; 18(4): 481-7.
 19. Infante AF, Jr., Albert MC, Jennings WB, Lehner JT. Immediate hip spica casting for femur fractures in pediatric patients. A review of 175 patients. Clin Orthop Relat Res 2000; (376): 106-12.