کلیدواژه‌ها = داخل وریدی
مقایسه‌ی اثر افزودن نیتروگلیسیرین، دگزامتازون و دارونما به لیدوکائین در بی‌حسی ناحیه‌ای داخل وریدی: یک مطالعه‌ی بالینی تصادفی

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1873-1878

10.22122/jims.v35i462.8925

ابراهیم حسنی؛ علیرضا ماهوری؛ میر موسی آقداشی؛ نگین حسین‌زاده؛ اسما حسنی