کلیدواژه‌ها = دستیاران
استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا در دستیاران جراحی و بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 38، شماره 574، خرداد و تیر 1399، صفحه 303-309

10.22122/jims.v38i574.12528

نسرین مسائلی؛ حمید طالب‌زاده؛ سید تقی هاشمی؛ محمدرضا مراثی


شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 993-999

سیمین دخت کلنی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حمید رضا عریضی؛ رضا عزیزخانی؛ پیمان ادیبی