کلیدواژه‌ها = جراحی ارتوپدی
نتایج درمانی کوتاه‌سازی رادیوس در بیماران کین‌باخ طی سال‌های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران

دوره 37، شماره 533، مرداد و شهریور 1398، صفحه 775-783

10.22122/jims.v37i533.11822

بهمن حسینی؛ فرید نجدمظهر؛ هومن شریعت‌زاده؛ داود جعفری


بررسی فراوانی و علل آسیب‌های دستکش‌های جراحی در اعمال جراحی ارتوپدی

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 522-528

10.22122/jims.v37i527.11563

محمد قاسم بندی؛ سعید جزینی درچه؛ حسن فرهمند؛ جابر ذبیحی‌راد؛ الهه موسوی