کلیدواژه‌ها = تصویربرداری تشدید مغناطیسی
بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 107-114

10.22122/jims.v38i565.12649

نیلوفر صادقی؛ حسین اعظمی؛ الهام رئیسی؛ کیمیا حسینی؛ محمدعلی دیانی؛ نیلوفر لله گانی


بررسی الگوی توزیع چربی کبد با استفاده از روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران کبد چرب غیر الکلی

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1314-1320

10.22122/jims.v36i502.10617

منصور ذبیح‌زاده؛ زهرا فرزانگان؛ محمد مومن غریب‌وند؛ عظیم معتمدفر؛ مظفر ناصرپور