کلیدواژه‌ها = سی‌تی آنژیوگرافی
مقایسه کیفیت تصویر و دز جذبی سی تی آنژیوگرافی عروق ریوی در جهت کرانیوکائودال و کائودوکرانیال

دوره 42، شماره 756، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 93-99

10.48305/jims.v42.i756.0093

محمد حسینی؛ سلمان جعفری؛ سهراب کولیوند؛ یونس محمدی؛ کریم قاضی خانلو ثانی