کلیدواژه‌ها = میزان مرگ
روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391

دوره 38، شماره 582، مرداد و شهریور 1399، صفحه 469-476

10.22122/jims.v38i582.12798

رضا خدیوی؛ منیرالسادات میرنصیری؛ سارا فاضلیان؛ محمد آقابابایی بادی


بررسی میزان و علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 96-1391

دوره 37، شماره 556، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1361-1368

10.22122/jims.v37i556.12187

مهریار مهرکش؛ رسول کرمانی؛ رویا سادات حسینی‌فرد؛ ندا مستوفی‌زاده؛ سیلوا هوسپیان