کلیدواژه‌ها = سازگاری
سازگاری با یائسگی از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 215-222

10.48305/jims.v41.i713.0207

منصوره خنده‌رو؛ مهرالسادات مهدیزاده؛ نوشین پیمان


رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان کمک باروری

دوره 40، شماره 660، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 69-76

10.48305/jims.2022.16305

اشرف کاظمی؛ مرجان ترابی؛ مهشید عبدی شهشهانی


تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی

دوره 38، شماره 569، خرداد و تیر 1399، صفحه 193-200

10.22122/jims.v38i569.12642

سحر خانجانی وشکی؛ ذبیح ا‌لله کاوه فارسانی؛ نسیم جعفری؛ شیما پاشا؛ کیومرث بشلیده