کلیدواژه‌ها = مرور سیستماتیک
بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

دوره 40، شماره 677، مرداد و شهریور 1401، صفحه 474-480

10.48305/jims.v40.i677.0474

عاطفه ابراهیمیان؛ رقیه رحمانی بیلندی


نیازهای زوجین نابارور بعد از درمان ناموفق با روش‌های کمک باروری: یک مرور سیستماتیک

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 695-707

10.22122/jims.v37i531.11881

سمیرا ابراهیم‌زاده ذگمی؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ رکسانا جان‌قربان؛ سید مجتبی موسوی بزاز؛ ملیحه امیریان


ارزیابی توزیع دریافت معمول مواد مغذی و تخمین شیوع کمبود و اضافه‌ی دریافت آن‌ها در جمعیت عمومی بالای ۴۰ سال نواحی مرکزی ایران: کاربرد روش NCI

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 954-972

زهرا حیدری؛ لیلا آزادبخت؛ آوات فیضی؛ نضال صراف‌زادگان؛ نوشین محمدی‌فرد


تأثیر دیورتیکول پری‌آمپولر بر میزان موفقیت تکنیکی کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک: مرور نظام‌مند و فراتحلیل

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 973-983

محمد حسین صومی؛ مرتضی قوجازاده؛ مسعود شیرمحمدی؛ مسعود باقری؛ فرهاد شکرانه