کلیدواژه‌ها = بیماری‌های قلبی- عروقی
روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق

دوره 40، شماره 661، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-114

10.48305/jims.2022.16314

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ مهدی نوریان زواره؛ آلاله زارع؛ حامد آقا پناه رودسری؛ مریم سمیعی نسب؛ حمید صانعی