کلیدواژه‌ها = پنومونی
مقایسه‌ی رادیوگرافی قفسه‌ی صدری بیماران تب‌دار نوتروپنیک علامت‌دار و بدون علامت ریوی

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1124-1133

محسن میدانی؛ شیدا ماهوش؛ آتوسا ادیبی؛ فرزین خوروش