کلیدواژه‌ها = اپیدمی
فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19

دوره 39، شماره 655، بهمن و اسفند 1400، صفحه 987-992

فاطمه سخنوری .؛ سید محسن حسینی .؛ رامین سامی .؛ مرضیه قاسمی .؛ نیره وحید .؛ اکرم صادقپور .؛ پریسا موسوی .؛ افشین امیر پور .


وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 273-280

سیمین‌دخت سلیمانی فرد؛ مجتبی اکبری؛ مرتضی ثابت قدم؛ صدیقه صابری