کلیدواژه‌ها = اسپیرومتری
ارتباط آپنه‌ی انسدادی خواب و عملکرد ریوی کارگران در یکی از صنایع آلومنیوم‌سازی

دوره 40، شماره 704، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1121-1127

10.48305/jims.v40.i704.1121

هادی اسحقی کاخکی؛ کیانا حیدرپور؛ مهدی زارع؛ علیرضا امان اللهی؛ مهدی بهجتی اردکانی


مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1367-1373

علیرضا شایگان نژاد؛ تورج روشن ضمیر؛ بهرام پاکزاد؛ هنگامه جمشیدی