مقایسه‌‌ی نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با پارامترهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای (6-minute walk test یا 6MWT) یک شاخص مناسب جهت ارزیابی وضعیت فیزیکی و پاسخ‌های درمانی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن ریوی می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه نتایج آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای با متغیرهای اسپیرومتری در بیماران نیازمند توراکوتومی طراحی و اجرا گردید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی 65 بیمار نیازمند توراکوتومی به صورت تصادفی آسان و به ترتیب مراجعه افراد به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا بیماران تحت اسپیرومتری و سپس تحت آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌‌ای قرار گرفتند. معیارهای اسپیرومتری شامل FEV1، FVC و نسبت FEV1 به FVC و یافته‌های آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای (مسافت طی شده در طی 6 دقیقه)، تعداد نبض و میزان اشباع اکسیژن خون (Saturation of oxygen‌ یا SaO2) در انتهای 6 دقیقه و یک و 3 دقیقه بعد از اتمام آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای استفاده گردید. اطلاعات 65 بیمار در آنالیز نهایی وارد گردید.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 2/14 ± 8/44 سال بود؛ میانگین مسافت طی شده در آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای در بیماران 98 ± 27/427 متر بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی Pearson، بین مسافت طی شده در آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای و درصد FEV1 ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (043/0 = P؛ 5/0 = r)؛ ولی ارتباط معنی‌داری بین مسافت طی شده در آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای‌ با سن (5/0 = P؛ 15-/0 = r) و میزان اکسیژن اشباع شده در بیماران وجود نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که بین مسافت طی شده در آزمون 6 دقیقه‌ای و درصد FEV1 ارتباط معنی‌داری وجود دارد. نیاز به انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی ارتباط بین آزمون راه رفتن 6 دقیقه‌ای و متغیرهای اسپیرومتری مشاهده می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Six-Minute Walking Test in Comparison with Spirometry Variables in Can-didates for Thoracotomy

نویسندگان [English]

 • Alireza Shayegannejad 1
 • Touraj Roshanzamir 2
 • Bahram Pakzad 1
 • Hengameh Jamshidi 1
1 Resident Professor, Department of Intermal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Intermal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The six-minute walk test (6MWT) is a good index of physical function and therapeutic response in patients with chronic lung disease. The aim of present study was comparison six-minute walking test with spirometry variables in patients who were candidates for thoracotomy.Methods: In this descriptive-analytic study, 65 patients, who were candidates for thoracotomy, recruited from Al-Zahra Hospital in Isfahan, Iran by simple nonrandom sampling. At the beginning of the study, spirometry then the six-minute walk test was performed in the patients. Also, measurements of oxygen saturation and pulse rate during exercise and distance walked during six minutes were obtained. Three patients were unable to performed six-minute walk test and excluded. Data were collected and analyzed for 65 patients.Finding: The mean age of patients was 44.8 ± 14.2 years. Mean distance walked during six minutes was 427.27 ± 98 meters. There was significant association between mean of distance walked during six minutes and FEV1 dosage (r = 0.5; P = 0.043). There was no significant association between mean of distance walked during six minutes and age (r = -0.15; P = 0.5).Conclusion: The results of this study demonstrated that there is significant association between mean of 6MWT with FEV1 but more studies are needed to assay the relations among 6MWT and spirometry variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Six-minute walk test (6MWT)
 • Spirometry
 • Thoracotomy
 1. Hoeper MM, Markevych I, Spiekerkoetter E, Welte T, Niedermeyer J. Goal-oriented treatment and combination therapy for pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2005; 26(5): 858-63.
 2. Hoeper MM, Oudiz RJ, Peacock A, Tapson VF, Haworth SG, Frost AE, et al. End points and clinical trial designs in pulmonary arterial hypertension: clinical and regulatory perspectives. J Am Coll Cardiol 2004; 43(12 Suppl S): 48S-55S.
 3. American Thoracic Society. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166(1): 111-7.
 4. Cooper DM, Weiler-Ravell D, Whipp BJ, Was-serman K. Aerobic parameters of exercise as a function of body size during growth in children. J Appl Physiol 1984; 56(3): 628-34.
 5. Ong KC, Chong WF, Soh C, Earnest A. Com-parison of different exercise tests in assessing outcomes of pulmonary rehabilitation. Respir Care 2004; 49(12): 1498-503.
 6. Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A qualitative systematic overview of the measurement properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest 2001; 119(1): 256-70.
 7. Kessler R, Faller M, Fourgaut G, Mennecier B, Weitzenblum E. Predictive factors of hospitalization for acute exacerbation in a series of 64 patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(1): 158-64.
 8. Gulmans VA, van Veldhoven NH, de Meer K, Helders PJ. The six-minute walking test in children with cystic fibrosis: reliability and validity. Pediatr Pulmonol 1996; 22(2): 85-9.
 9. Bittner V, Weiner DH, Yusuf S, Rogers WJ, McIntyre KM, Bangdiwala SI, et al. Prediction of mortality and morbidity with a 6-minute walk test in patients with left ventricular dysfunction. SOLVD Investigators. JAMA 1993; 270(14): 1702-7.
 10. Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T, Kyotani S, Sakamaki F, Fujita M, et al. Clinical correlates and prognostic significance of six-minute walk test in patients with primary pulmonary hypertension. Comparison with cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161(2 Pt 1): 487-92.
 11. Austin KG, Mengelkoch L, Hansen J, Shahady E, Sirithienthad P, Panton L. Comparison of oxygenation in peripheral muscle during submaximal aerobic exercise, in persons with COPD and healthy, matched-control persons. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2006; 1(4): 467-5.