کلیدواژه‌ها = مارکائین
تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1978-1988

سید مظفر هاشمی؛ سید عباس طباطبایی؛ فاطمه نیلی؛ گلشن تقی پور