کلیدواژه‌ها = سرب
بررسی مقایسه‌ای سطح خونی سرب در زنان باردار Term و زودرس مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 98-1397

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 529-534

10.22122/jims.v37i527.11516

مینو موحدی؛ الهه زارعان؛ زینب باقری؛ محمدجواد صادق؛ میلاد سعیدی


تأثیر سطح سرب روی یافته‌های استاندارد اکوکاردیوگرافی بطنی

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1269-1277

معصومه صادقی؛ لادن طاهری؛ جعفر گلشاهی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 418-425

معصومه رشیدی؛ مجید غیاث؛ رضا روزبهانی؛ محمد حسین رامشت؛ پریناز پورصفا؛ هادی غریب