بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ژئومورفولوژی- هیدرولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌ آباد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 متخصص پزشکی اجتماعی، پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استاد، گروه جغرافی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

5 کارشناس ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: چندین گروه مهم بیماری‌ها (مثل بیماری‌های بدخیم) که علت‌های ناشناخته و درمان‌های نامطمئن دارند وقتی که نقشه‌ی شیوع و توزیع فضایی آن‌ها ترسیم می‌‌شود، تفاوت‌های حایز اهمیتی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر مشاهده می‌شود. این مقاله حاصل تحقیقی در استان اصفهان است که با استفاده از اطلاعات علوم پزشکی و تکیه بر بازشناسی پدیده‌های ژئوژنیک (نقشه‌ی پراکندگی سرب در استان) انجام شده است و قصد دارد با برقراری ارتباطی معنی‌دار بین برخی بیماری‌ها (مطالعه‌ی موردی: بیماری‌های بدخیم) و تجمع فلزات سنگین موجود در زمین (مطالعه‌ی موردی: سرب)، نسبت به نحوه‌‌ی توزیع فضایی بیماری‌های بدخیم و بررسی ارتباط این بیماری با سرب در استان اصفهان مبادرت نماید.روش‌ها: در این مطالعه، آمار کلیه‌ی بیماری‌های بدخیم ثبت شده در استان اصفهان در طی سال‌های 1386 تا 1388 تهیه شد. آمار جمع آوری شده برای تهیه‌ی نقشه‌های توزیع فضایی بیماری‌های بدخیم مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن نقشه‌ی پراکندگی سرب در استان اصفهان به منظور تطبیق فراوانی غلظت سرب و ارتباط سنجی با فراوانی بیماری‌های بدخیم از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در پایان آمار غلظت سرب در سه منطقه‌ی (اراضی کشاورزی، غیر کشاورزی، شهری و صنعتی) به منظور اطلاع از میزان غلظت سرب برای اطمینان از پراکندگی سرب در استان از جهاد کشاورزی استان تهیه شد و با استفاده از نرم افزار GIS (Geographic information system یا همان سیستم اطلاعات جغرافیایی نرم‌افزاری است که به وسیله‌ی آن می‌توان با وارد کردن داده‌های کمی در جدول اطلاعاتی مکان‌ها به ترسیم نقشه و نمودار پرداخت) و وارد کردن اطلاعات بیماری‌های استان در جدول اطلاعاتی استان توزیع فضایی بیماری‌های بدخیم ترسیم و با پراکندگی سرب در استان مقایسه گردید.یافته‌ها: پراکندگی سه نوع از بیماری‌های بدخیم شامل بیماری‌های بدخیم پوست، بیماری‌های بدخیم خون و بیماری‌های بدخیم سینه منطبق بر پراکندگی سرب در همان نقاط است و بخش مهمی از این نوع بیماری‌های بدخیم در استان اصفهان معلول وجود سرب در آن نقاط است.نتیجه‌گیری: ترسیم توزیع فضایی ده بیماری بدخیم شایع در استان اصفهان نشانگر نوعی ارتباط بین عنصر سرب و فراوانی سه نوع از این بیماری‌‌ها در استان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Spatial Distribution of Malignant Diseases and Plumb Element in Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Rashidi 1
 • Majid Ghias 2
 • Reza Rouzbahani 3
 • Mohammad Hosein Rameshat 4
 • Parinaz Poursafa 5
 • Hadi Gharib 6
1 MSc Student, Department of Geomorphology-Hydrology, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University and Young Researchers Club, Isfahan
2 PhD Student, Rural Planning, The University of Isfahan, Isfahan
3 Specialist in Community and Preventive Medicine, Researcher, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Professor, Department of Geography, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
5 Department of Environmental Engineering, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Department of Economy, School of Economy, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Several important groups of diseases (malignant disease) of unknown cause and treatment are uncertain when the prevalence and spatial distribution maps are plotted important differences from one point to another point are observed. This article is the result of research in Isfahan province using medical information and relying on geological phenomena Geogenic open (Map distribution of plumb in the province) was done and plans to establish meaningful communication between some diseases (Case Study: Malignant Disease) and accumulation of heavy metals in the earth (case study: Plumb), compared to the spatial distribution of malignant diseases associated with the disease attempt to plumb in Isfahan province.Methods: In this study, all the statistics recorded by malignant disease in Isfahan province during 1386 to 1388 was prepared. Statistics collected for the preparation of spatial distribution maps were used with malignant disease, then map the distribution of plumb Isfahan Province, in order to adapt the frequency and plumb concentrations associated with the poll frequency of malignant disease of the Geological Survey and Mineral Exploration country was prepared and used at the end of Statistics concentration of plumb in three areas: (agricultural land, non agricultural, urban and industrial ), in order to Informed concentrations of plumb to ensure the distribution of plumb in the province of Agriculture Province were made using the software GIS (geographic information system or the software that can by it, by entering a little data Places in the mapping information table Diagram paid) and enter information about diseases in the table Province Province of malignant disease spatial distribution was mapped and distribution of plumb in the province were compared.Finding: Results from the study can be stated as follows. Space with tracing the distribution of ten common malignant disease in the province, which was scattered three types of malignant diseases including: malignant skin diseases, blood diseases and malignant breast disease malignant based on the distribution of plumb in the points is an important part of this type of disease Isfahan province disabled malignant there is plumb in the points.Conclusion: Mapping the spatial distribution of ten common malignant disease in Isfahan province showed typical element of the relationship between lead and three types of malignant disease in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earth
 • Cancer
 • Plumb
 • Isfahan province
 • Spatial distribution
 1. Azizi F. Epidemiology and control of common diseases in Iran. Volume II. Tehran: Tehran University Press; 2001.
 2. Pour-Ahmad A. Medical geography of esopha-geal cancer in Iran. Geographical Research 2010; 41: 13-24.
 3. Marasy M. Television mines Isfahan. Volume I. Isfahan: Publications Unit, Isfahan University Jihad. 2007
 4. Karimi M. Plumb poisoning in children. Journal of Yazd University of Medical Sciences 2003; 2: 85.
 5. Meade MA, Earickson RT. Medical Geography; 1st ed. United States of America, 2005.
 6. Pais I, Jonest JB. The Hand Book of Trace Ele-ments. St. Lucie Press, USA . 2000.
 7. Isfahan Health Center, Center for Cancer Statis-tics.
 8. Organization Mining Industries and Mines, Maps Affairs.
 9. khoshhal R. Accumulation of heavy metals Cd, Pb, Hg and Ni in two species of fishes of Bandar Abbas and Bandar Lengeh shoes. MSc thesis Engineering, Natural Resources - Environmental Science, Science and Research Ahvaz, 2001.
 10. Barrett JC. Cohort mortality and prostate can-cer.J Biosoc Sci. 1980; 12(3): 341-4.
 11. Reddy KS. Cardiovascular Disease in Non-Western Countries.N Engl J Med. 2004; 350: 2438-40.
 12. Rezaeian, M. Dunn, G. St. Leger, S. Appleby L. The production and interpretation of disease maps: A methodological casestudy. Soc Psychi-atry Psychiatr Epidemiol. 2004; 39: 947-54.
 13. Rezaeian M, Dunn G. St. Leger, S. Appleby L. Geographical epidemiology, spatial analysis and geographical information systems: a multidisci-plinary glossary. J Epidemiol Community Health 2007; 61: 98-102.