کلیدواژه‌ها = هپاتیت مزمن
آلودگی به ویروس هپاتیت E در بیماران پیوند کلیه در شهر اصفهان بر اساس ردیابی مولکولی ویروس

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1283-1288

بهروز عطایی؛ مریم کیهانی؛ مرتضی پوراحمد؛ شهرام طاهری


بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig

دوره 33، شماره 344، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1211-1219

میترا حیدرپور؛ محمدحسین صانعی؛ پروین رجبی؛ آذین مومنی


بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1381-1388

مریم حیدرپور؛ حمید توکلی؛ داوود شفیعی؛ نوید کلینی؛ اکبر ارجمندپور