کلیدواژه‌ها = محیط کشت
مقایسه‌ی فراوانی Blastocystis با روش مستقیم و کشت، در بین متقاضیان دریافت کارت بهداشت در شهر اصفهان سال 1396

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1013-1018

10.22122/jims.v37i540.12283

سمیه موسوی مبارکه؛ حسینعلی یوسفی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


مطالعه‌ی اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روی انگل لیشمانیا ماژور

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1598-1605

سپیده طلوعی؛ سید جواد ‌هاشمی‌نیا؛ افسانه کاووسی؛ فرشته آل صاحب فصول؛ منیژه نریمانی؛ سید حسین حجازی